What does வ.ஆ mean?

வ.ஆ means வட ஆற்காடு

This acronym/slang usually belongs to Undefined category.
Popularity
0 (0 Votes)
Was it useful?
Share this page

What is the abbreviation for வட ஆற்காடு?

வட ஆற்காடு can be abbreviated as வ.ஆ
What does வ.ஆ mean? It stands for வட ஆற்காடு
What does வ.ஆ mean? - Definition of வ.ஆ - வ.ஆ stands for வட ஆற்காடு. By AcronymsAndSlang.com

Image Source:
Image HTML:
HTML with link:
Share this picture:

Most popular questions people look for before coming to this page

Q:
A:
What does வ.ஆ stand for?
வ.ஆ stands for "வட ஆற்காடு".
Q:
A:
How to abbreviate "வட ஆற்காடு"?
"வட ஆற்காடு" can be abbreviated as வ.ஆ.
Q:
A:
What is the meaning of வ.ஆ abbreviation?
The meaning of வ.ஆ abbreviation is "வட ஆற்காடு".
Q:
A:
What is வ.ஆ abbreviation?
One of the definitions of வ.ஆ is "வட ஆற்காடு".
Q:
A:
What does வ.ஆ mean?
வ.ஆ as abbreviation means "வட ஆற்காடு".
Q:
A:
What is shorthand of வட ஆற்காடு?
The most common shorthand of "வட ஆற்காடு" is வ.ஆ.