What does எ.க.எ mean?

எ.க.எ means எப்படிக் கதை எழுதுவது?

This acronym/slang usually belongs to Undefined category.
Popularity
0 (0 Votes)
Was it useful?
Share this page

What is the abbreviation for எப்படிக் கதை எழுதுவது??

எப்படிக் கதை எழுதுவது? can be abbreviated as எ.க.எ
What does எ.க.எ mean? It stands for எப்படிக் கதை எழுதுவது?
What does எ.க.எ mean? - Definition of எ.க.எ - எ.க.எ stands for எப்படிக் கதை எழுதுவது?. By AcronymsAndSlang.com

Image Source:
Image HTML:
HTML with link:
Share this picture:

Most popular questions people look for before coming to this page

Q:
A:
What does எ.க.எ stand for?
எ.க.எ stands for "எப்படிக் கதை எழுதுவது?".
Q:
A:
How to abbreviate "எப்படிக் கதை எழுதுவது?"?
"எப்படிக் கதை எழுதுவது?" can be abbreviated as எ.க.எ.
Q:
A:
What is the meaning of எ.க.எ abbreviation?
The meaning of எ.க.எ abbreviation is "எப்படிக் கதை எழுதுவது?".
Q:
A:
What is எ.க.எ abbreviation?
One of the definitions of எ.க.எ is "எப்படிக் கதை எழுதுவது?".
Q:
A:
What does எ.க.எ mean?
எ.க.எ as abbreviation means "எப்படிக் கதை எழுதுவது?".
Q:
A:
What is shorthand of எப்படிக் கதை எழுதுவது??
The most common shorthand of "எப்படிக் கதை எழுதுவது?" is எ.க.எ.