What does ஊ.ஒ mean?

ஊ.ஒ means ஊராட்சி ஒன்றியம்

This acronym/slang usually belongs to Undefined category.
Popularity
0 (0 Votes)
Was it useful?
Share this page

What is the abbreviation for ஊராட்சி ஒன்றியம்?

ஊராட்சி ஒன்றியம் can be abbreviated as ஊ.ஒ
What does ஊ.ஒ mean? It stands for ஊராட்சி ஒன்றியம்
What does ஊ.ஒ mean? - Definition of ஊ.ஒ - ஊ.ஒ stands for ஊராட்சி ஒன்றியம். By AcronymsAndSlang.com

Image Source:
Image HTML:
HTML with link:
Share this picture:

Most popular questions people look for before coming to this page

Q:
A:
What does ஊ.ஒ stand for?
ஊ.ஒ stands for "ஊராட்சி ஒன்றியம்".
Q:
A:
How to abbreviate "ஊராட்சி ஒன்றியம்"?
"ஊராட்சி ஒன்றியம்" can be abbreviated as ஊ.ஒ.
Q:
A:
What is the meaning of ஊ.ஒ abbreviation?
The meaning of ஊ.ஒ abbreviation is "ஊராட்சி ஒன்றியம்".
Q:
A:
What is ஊ.ஒ abbreviation?
One of the definitions of ஊ.ஒ is "ஊராட்சி ஒன்றியம்".
Q:
A:
What does ஊ.ஒ mean?
ஊ.ஒ as abbreviation means "ஊராட்சி ஒன்றியம்".
Q:
A:
What is shorthand of ஊராட்சி ஒன்றியம்?
The most common shorthand of "ஊராட்சி ஒன்றியம்" is ஊ.ஒ.