What does Y/- mean?

Y/- means Why not?

This acronym/slang usually belongs to Internet Slang, SMS, Texting & Chat category.
Particularly in Texting Abbreviations
Popularity
0 (0 Votes)
Was it useful?
Share this page

What is the abbreviation for Why not??

Why not? can be abbreviated as Y/-
Other shorthands for Why not? are: NBFF, Nbfr, NAEB, LHOOQ, NACHOS, NIMTOO, AWN, NRND, H0H 0H0, NAWALT, NSFFB, NB, NOKD, ND, NFH, N4U, N/A, NIMTO, NM, BN, NIGO, N.C.E, NA, BNR, NEGL, NN, N/A, NARU, NAFK, NACTAC, NALOPKT, NA, ND, NC, NAP, NIMFY, N/AV, N/P, NATO, NCS, TV-14, N2MH, NYET, NAND, NM, N2MHJC, NA, NHN, N/A, NP, NP, NAGL, NDITB, NS, NM, XiiO, NEDM, NAFAIK, NHFT, NFA, NA, NALGO, NOR, WN, NA, NV, NEC, NEI, NFS, BNA, NFY, NATM, ND, ND, NO, NP, NFAA, N/C, NAABSA, NBY, NGT, NA, NA, NN, NC, NCNL, NC, NAH, NAGBT, NGT, NEET, NERD, NOMEL, NADT, NAIIU, NGRI, NAK, GABBA, INP, NMNM, NYDJ, NAR, Sic, NFBSK, NM, NA, NWOR, NFS, NC, NFW, ND, NFC, NC, NCA, NOTTOMH, NRFND, NEC, NHCCL, FTNITK, NONY, NXOR, NAFW, NCA, N/P, NE, NIMEY, NFN, NNRN, NN, NWS, NCR, NBL, NC, NETTEL, NTTAWTT, NTOB, NAPOTS, NinP, NFYE, NLOL, NYAJ, NRPTS, NLOW, NFM, NBTSC, NH, NFE, NHH, NQOKD, NAC, NAM, NGT, MITRE, NCNGD, NTU, NIMQ, NSBD, NTIMM, WNTW, NIMJD, NFTS, NTBU, NAHW, NFI, NTTAWWT, NQOCD, NGTW, BNDY, NNITO, NEF, NN, NAT, NIMBI, NNOBI, NKATA, NFS, NNF, BNTH, NALTD, yn, NMPA, NGTD, NCT, NBF, NASA, NESOI, NAS, NCRMD, NAHM, NIMBYS, NFW, NFE, NTYA, NN, N2M, NTIBOA, NRNA, N2M, NRUNRW, NAPWAD, NYP, IYNSHO, NSFWOS, NEET, NEA, NSFAQ, NAGI, NAB, NTB, NQOC, NAMP, NESI, NDY, NEI, NDTS, NSFMF, 501, N2B, NR, MySQL, NTBCW, NFCOJ, NIAMY, NTIKO, NBR, NNTN, NR, NSFAP, NIB, NOYN, NFQ, NROK, NUMBY, NATSBOG, NET, NBTW, NEFC, NS, NJAPF, NULLO, EYT, NATOPS, NIMBL, NoSQL, NEOBIG, N/R, NMCMS, NAMBY, NFFP, NMGOH, NFY, NLD-DOM, sifn't, ynt, NAB, N, NE, NQEI, NIB, NFC, NFE, N/K, NEMO, NOMW, NYATG, NITV, NFA, NQAYP, NOMT, NTRW, NFI, NEEM, NHHG, NJFV, NMIAOW, NALCO, NDY, NJTH, NOCONTRACT, INNW, NAS, NMSAA, NYRTS, NAIV, NIABY, NRFPTP, NABA, NGBRI, NFW, NITBY, NOHP, NPOPR, NFRU, NPWAFD, NATA, NxFnR, NARN, NIONSC, NMCMU, NFAQ, NASCIH, ANN, NHMB, NIICHI, NVGIB, NATO, NAINA, NSFATV, NQOT, NHEHS, NAGT, NAA, NHAC, NDOM, NTIAO, NORSAIR, NJFP, NRFPT, NITBAFS, INOAVNOT, non-, NGTF, NFFP, NIPR, NRFTICP, NAA, NATBSB, NHMBA, NABD, NFPBA, NHJ, NFY, NIB, NFPE, NBI, NATOPS, NARG, NTBCAMA, NATLBSB, NJAMD, NSAHB, NR, NAFB, NALT, NAFE, NDBLO, NTBTS, INNTW, NATM, NESFITBNLTSFT, NBSI, NR, NIOT, NAN, NFT, 304, NGS, N2G, NHE, NBY, NFA, NET, NYUB, NTPTFAPOI, NVBB, NARCF, NSF56k, NDH, NION, NTYAB, NFHC, N/E, NTILI, NGAD, 510, NAnt, NHHO, NJAA, NIMN, NDAC, NR, NTIMMOAD, NS, N/N, NFGP, NALTS, NFG, NFD, NEM, N/T, NFTA, NESOI, NFT, NAFT, NARC, NARP, N2W, NR, NR, NFI, N/R, NEI, NR, NFG, N/S, NAC, NIMN, NIOH, NTTIAWWT, NHP, NED, N/D, NONTSDSL, NOONG, NFIDC, NJAE, NAGD, NABB, NIYOBY, NAD, NMJCY, NGAA, NBM, HNTB, NCUW, NJAF, NFN, ND ND, NAE, NDA, NAMD, NOGO, NOHOL, NHCT, NTBUSWAB, NFG, NFA, NBE, NIU, NHC, NH, NAT, NS, NFI, NIO, NAP, NFI, NS, NE, NAPL, NFW, N/M, NHFF, NCW, NHHT, NDEF, NCP, NAD, NAFAL, 406, NE, N/E, NABE, NIA, NAA, NHI, NEARS, NHC, NWHNRN, NMOR, NAP-D, NG, NW, NDFC, NAT, NAT, NAPS, NCP, NR, NCS, NID, NAM, NR, NCN, NAFT, NG, NE, NFG, NFI, NG
What does Y/- mean? It stands for Why not?
What does Y/- mean? - Definition of Y/- - Y/- stands for Why not?. By AcronymsAndSlang.com

Image Source:
Image HTML:
HTML with link:
Share this picture:

Most popular questions people look for before coming to this page

Q:
A:
What does Y/- stand for?
Y/- stands for "Why not?".
Q:
A:
How to abbreviate "Why not?"?
"Why not?" can be abbreviated as Y/-.
Q:
A:
What is the meaning of Y/- abbreviation?
The meaning of Y/- abbreviation is "Why not?".
Q:
A:
What is Y/- abbreviation?
One of the definitions of Y/- is "Why not?".
Q:
A:
What does Y/- mean?
Y/- as abbreviation means "Why not?".
Q:
A:
What is shorthand of Why not??
The most common shorthand of "Why not?" is Y/-.