What does Y/- mean?

Y/- means Why not?

This acronym/slang usually belongs to Internet Slang, SMS, Texting & Chat category.
Particularly in Texting Abbreviations
Popularity
0 (0 Votes)
Was it useful?
Share this page

What is the abbreviation for Why not??

Why not? can be abbreviated as Y/-
Other shorthands for Why not? are: NBFF, NAEB, Nbfr, LHOOQ, NACHOS, NIMTOO, AWN, NRND, H0H 0H0, NB, NSFFB, NAWALT, NOKD, ND, NFH, N4U, N/A, BN, NM, NEGL, BNR, N.C.E, NIGO, NN, NIMTO, NA, NARU, N/A, NC, NAFK, NACTAC, NALOPKT, ND, NAP, NA, NIMFY, N/P, NATO, N/AV, NM, N2MH, NHN, NAND, NA, N2MHJC, N/A, NYET, NP, NP, NAGL, NCS, NM, TV-14, NHFT, NA, NEDM, NAFAIK, NALGO, WN, NOR, XiiO, NS, NA, NEI, NEC, NV, NFS, NFY, NATM, ND, NP, NO, NFA, ND, N/C, NAABSA, NFAA, NC, NGT, NN, NA, NA, NC, NAH, BNA, NBY, NADT, NGT, NAGBT, NERD, NAIIU, NCNL, NEET, GABBA, NAK, Sic, INP, NWOR, NOMEL, NAR, NM, NC, NA, NGRI, NMNM, NFS, NFW, NC, ND, NFC, NFBSK, NCA, NDITB, NYDJ, NRFND, NEC, FTNITK, NOTTOMH, NHCCL, N/P, NCA, NONY, NXOR, NNRN, NE, NCR, NN, NC, NETTEL, NFN, NIMEY, NBL, NAFW, NinP, NRPTS, NLOL, NAPOTS, NYAJ, NBTSC, NTTAWTT, NFM, NTOB, NAC, NLOW, NH, NHH, MITRE, NGT, NAM, NFYE, NWS, NTU, NQOKD, NFTS, WNTW, NIMQ, NFI, NIMBI, NCNGD, NTIMM, BNDY, NIMJD, NSBD, NFE, NAT, NTBU, NFS, NKATA, NGTW, BNTH, NEF, NAS, NN, NAHW, NNF, NCT, NN, NGTD, NNITO, NFE, NTYA, NCRMD, NNOBI, yn, NEET, NESOI, NMPA, NQOCD, NBF, NTTAWWT, NSFAQ, NRNA, NSFWOS, N2M, NASA, NRUNRW, NAHM, IYNSHO, NDY, NQOC, N2M, NTB, NIMBYS, NTIBOA, NSFMF, NYP, NDTS, NFW, NEA, NAGI, NALTD, 501, NAMP, N2B, MySQL, NIB, NESI, NAB, NTIKO, NATSBOG, NROK, NEI, NUMBY, NULLO, NNTN, NAPWAD, EYT, NFQ, NOYN, NTBCW, NBTW, NBR, NMCMS, NJAPF, NAMBY, NR, NLD-DOM, NR, NEFC, NFFP, NFCOJ, N/R, N/K, NOMW, NE, NEMO, NSFAP, NYATG, NQEI, NET, N, NFC, NITV, ynt, NALCO, NFE, NHHG, NEEM, NFI, NIMBL, NTRW, NOMT, NMGOH, NEOBIG, NIAMY, NoSQL, NIB, NFA, NQAYP, NJFV, sifn't, NS, NFY, NABA, NJTH, INNW, NATOPS, NYRTS, NAS, NGBRI, NMIAOW, NAIV, NATA, NIABY, NRFPTP, ANN, NPOPR, NFAQ, NDY, NFRU, NATO, NxFnR, NIICHI, NVGIB, NPWAFD, NASCIH, NAINA, NHEHS, NAGT, NMSAA, NIONSC, NJFP, NMCMU, NOHP, NRFPT, NDOM, NQOT, NHMB, NARN, NSFATV, NTIAO, NAB, NORSAIR, NITBY, NATBSB, NFY, non-, NITBAFS, NHAC, NHJ, NAA, NRFTICP, NFPBA, INOAVNOT, NOCONTRACT, NFFP, NABD, NIB, NATOPS, NGTF, NARG, NSAHB, NTBTS, NR, NAA, NTBCAMA, NATLBSB, INNTW, NHMBA, NDBLO, NJAMD, NALT, NAFE, NATM, NION, NR, NHE, NIOT, NFT, NESFITBNLTSFT, NSF56k, NAN, NET, NYUB, NIPR, 304, N2G, NFPE, NBY, NVBB, NBSI, NDH, N/T, NHHO, NS, NFTA, NAFB, N/E, NR, NJAA, NGS, NTIMMOAD, NTYAB, NFA, NTPTFAPOI, NGAD, NESOI, NAnt, NIMN, N/N, NFHC, NARP, NEM, NFT, NFG, NARCF, NFD, NARC, NAFT, NALTS, NBI, 510, NFGP, NR, NR, NED, NFG, NFIDC, NR, NTILI, NMJCY, N/D, NAC, NTTIAWWT, NIMN, NABB, NHP, NIOH, NEI, NONTSDSL, N/S, NJAE, NAD, NIYOBY, N/R, N2W, NFI, NAGD, NBM, HNTB, NOHOL, NAE, NHCT, NFA, NCUW, NDA, NTBUSWAB, NBE, NS, ND ND, NOGO, NIU, NOONG, NFI, NAT, NFI, NAMD, NFG, NFN, NJAF, NDAC, NIO, NHC, NH, NAP, NE, NAPL, NEARS, NAA, NCP, N/M, 406, NHFF, NABE, NMOR, NE, NHI, NHHT, NDEF, NAD, NHC, NCW, NFW, NIA, NWHNRN, NGAA, NS, N/E, NR, NAM, NFI, NFW, NAP-D, NAFT, NFG, NAPS, NDFC, NCP, NW, NAT, NAFAL, NE, NCS, NID, NR, NG, NAT, NG, NG, NCN
What does Y/- mean? It stands for Why not?
What does Y/- mean? - Definition of Y/- - Y/- stands for Why not?. By AcronymsAndSlang.com

Image Source:
Image HTML:
HTML with link:
Share this picture:

Most popular questions people look for before coming to this page

Q:
A:
What does Y/- stand for?
Y/- stands for "Why not?".
Q:
A:
How to abbreviate "Why not?"?
"Why not?" can be abbreviated as Y/-.
Q:
A:
What is the meaning of Y/- abbreviation?
The meaning of Y/- abbreviation is "Why not?".
Q:
A:
What is Y/- abbreviation?
One of the definitions of Y/- is "Why not?".
Q:
A:
What does Y/- mean?
Y/- as abbreviation means "Why not?".
Q:
A:
What is shorthand of Why not??
The most common shorthand of "Why not?" is Y/-.