What does Y/- mean?

Y/- means Why not?

This acronym/slang usually belongs to Internet Slang, SMS, Texting & Chat category.
Particularly in Texting Abbreviations
Popularity
0 (0 Votes)
Was it useful?
Share this page

What is the abbreviation for Why not??

Why not? can be abbreviated as Y/-
Other shorthands for Why not? are: NBFF, LHOOQ, Nbfr, NACHOS, NAEB, AWN, NAWALT, NIMTOO, NRND, H0H 0H0, NSFFB, NB, ND, NARU, NOKD, N4U, N/A, NIMTO, NFH, NAFK, NDITB, NYET, N.C.E, NIGO, TV-14, N/A, NA, NACTAC, BN, NIMFY, NM, NAP, NALOPKT, NA, N2MH, N2MHJC, NN, NEGL, N/AV, XiiO, BNR, NEET, NAFAIK, ND, NCS, NC, NAND, N/A, NHN, NS, BNA, NATO, NM, NFN, NA, NAGL, NM, NAABSA, N/P, NFBSK, NEDM, NFA, NYDJ, NOMEL, NP, NP, NAGBT, NFS, NBY, NCNL, NOR, NADT, NEC, NERD, Sic, NHFT, ND, NAK, NA, NinP, NALGO, NAIIU, NMNM, NV, NFW, INP, WN, NA, NRFND, NEI, NFY, N/C, NWOR, NP, NATM, GABBA, NGT, NOTTOMH, NAH, NAPOTS, NO, ND, NN, NTOB, NFAA, NC, NA, NA, NFYE, NC, NGRI, NQOKD, NGT, NAR, NXOR, NCA, NBL, NS, NQOC, NIMEY, NCRMD, NONY, NFS, NFC, NAGI, NM, NNRN, NA, NWS, NETTEL, NAFW, NEC, NC, NIMQ, NLOW, NTBU, ND, NC, NTTAWWT, MITRE, FTNITK, NIMBI, NFI, BNDY, NLOL, NAHW, NHCCL, NEF, NTIMM, NRPTS, NBTSC, WNTW, NAPWAD, NoSQL, NAB, NFM, N/P, N2M, NC, NNITO, NCA, NYAJ, NAHM, NNOBI, NE, NTIKO, NAM, NTTAWTT, NN, NKATA, NCR, NIMJD, NSBD, NALTD, NOYN, NCNGD, NTIBOA, NIMBL, NDY, NTYA, NULLO, NH, NASA, NGTW, NFE, NAC, 501, NESOI, NTU, NHH, NQOCD, NFE, NRUNRW, NIMN, NYP, N2M, NEI, NAT, NESI, NAB, EYT, NNF, NFTS, MySQL, NGT, NTB, NMPA, NBF, NGTD, NFW, NEA, NSFAP, NR, yn, NTBCW, NIMBYS, NN, NMCMS, NR, NRNA, NSFWOS, NFS, NEET, BNTH, NATBSB, NSFAQ, NCT, NFE, NAS, NNTN, NHJ, NIAMY, IYNSHO, NMGOH, NFY, NN, ynt, NFCOJ, N2B, NAMBY, NET, NFQ, NATSBOG, NLD-DOM, NOHP, NSFMF, NIB, NABA, NAMP, NEOBIG, NFRU, NTIAO, NIB, NDTS, NJTH, NROK, NBR, NIABY, NRFPT, NAS, NOMT, NMSAA, NUMBY, NMIAOW, NBTW, NIICHI, sifn't, NJFV, NOMW, NRFPTP, NJAPF, NMCMU, NIONSC, NITBY, NFFP, NYATG, N/K, NEMO, NATOPS, NTPTFAPOI, INNTW, NARN, NALCO, NEFC, NVGIB, NATA, N/R, NITV, NASCIH, ANN, NQEI, NAIV, NxFnR, NHHG, N, NHAC, NYRTS, NDY, NTRW, NIPR, NTBTS, INNW, NQAYP, NGBRI, NSFATV, NORSAIR, NFC, NHE, NED, NEEM, NFA, NE, NFW, NQOT, NPOPR, NFI, NVBB, NPWAFD, NHEHS, NESOI, NYUB, NOCONTRACT, NAFB, NIB, NSF56k, NRFTICP, NFAQ, NHMB, NAINA, NBI, NGTF, NFFP, NFY, N/S, NAA, non-, NR, NJFP, NAA, NFT, NDBLO, NATO, NFPBA, INOAVNOT, NAFE, NR, NTBCAMA, NTYAB, NITBAFS, NDOM, NJAMD, N/N, NALTS, NGS, NHMBA, NAGT, NIMN, NION, NFD, NESFITBNLTSFT, NABD, NDH, NFI, NFPE, NFGP, NBY, NATLBSB, NIYOBY, 304, NARCF, NTILI, NGAD, NATOPS, NET, NAN, NARG, NARC, NR, NOONG, NALT, NATM, NSAHB, 406, NBSI, N2G, NFA, NAnt, NS, NIOT, NIU, NR, N/T, NTIMMOAD, NFG, 510, NDAC, NJAA, NHHO, NAFT, NHCT, NEM, NFA, NARP, NR, NFHC, NIOH, NJAE, NMJCY, N/E, N/R, NFG, NGAA, NFI, NFTA, NFT, NS, NE, NBM, NTBUSWAB, NABB, NS, NHP, NJAF, HNTB, NAE, NTTIAWWT, NOHOL, ND ND, NONTSDSL, NABE, NAC, NR, NCN, NAFAL, N2W, N/D, NR, NCS, NHC, NFG, NHI, NEI, NFIDC, NAGD, NIO, NAD, NAP, NBE, NEARS, NCP, NCUW, NAT, NDA, NAMD, NAPL, NFI, NWHNRN, NH, NIA, NOGO, NAA, NHC, NFN, NHFF, NAT, NFW, NHHT, NFI, N/E, NE, NAD, NMOR, N/M, NDEF, NCW, NDFC, NFG, NAPS, NAM, NAFT, NID, NW, NAP-D, NCP, NR, NG, NG, NE, NG, NAT
What does Y/- mean? It stands for Why not?
What does Y/- mean? - Definition of Y/- - Y/- stands for Why not?. By AcronymsAndSlang.com

Image Source:
Image HTML:
HTML with link:
Share this picture:

Most popular questions people look for before coming to this page

Q:
A:
What does Y/- stand for?
Y/- stands for "Why not?".
Q:
A:
How to abbreviate "Why not?"?
"Why not?" can be abbreviated as Y/-.
Q:
A:
What is the meaning of Y/- abbreviation?
The meaning of Y/- abbreviation is "Why not?".
Q:
A:
What is Y/- abbreviation?
One of the definitions of Y/- is "Why not?".
Q:
A:
What does Y/- mean?
Y/- as abbreviation means "Why not?".
Q:
A:
What is shorthand of Why not??
The most common shorthand of "Why not?" is Y/-.