What does Y/- mean?

Y/- means Why not?

This acronym/slang usually belongs to Internet Slang, SMS, Texting & Chat category.
Particularly in Texting Abbreviations
Popularity
0 (0 Votes)
Was it useful?
Share this page

What is the abbreviation for Why not??

Why not? can be abbreviated as Y/-
Other shorthands for Why not? are: LHOOQ, NBFF, Nbfr, NACHOS, NAEB, AWN, NAWALT, NRND, H0H 0H0, NIMTOO, NSFFB, NB, ND, N4U, NARU, NOKD, N/A, NAFK, NIMTO, N.C.E, NYET, NFH, NDITB, NA, N2MH, N/A, NACTAC, TV-14, N/AV, NIGO, N2MHJC, NM, NEET, NIMFY, XiiO, BN, NALOPKT, NAB, NA, NAP, NN, NAFAIK, NEGL, BNR, N/A, ND, NATBSB, NCS, NAND, NAABSA, NFN, NC, NAGBT, NHN, BNA, NM, NOMEL, NATO, NS, NFBSK, NA, NAGL, Sic, NM, NEDM, N/P, NAIIU, NYDJ, NCNL, NFA, NADT, NBY, NP, NP, NAPOTS, NMNM, NFS, INP, NFW, NOR, NRFND, NAK, NERD, NEC, NS, NHFT, NAH, NA, NA, ND, NEI, NinP, NV, NALGO, NOTTOMH, NN, NFY, WN, NWOR, NP, GABBA, NFYE, NQOC, N/C, NATM, ND, NGT, NQOKD, NTOB, NO, NCRMD, NGT, NBL, NFAA, NGRI, NA, NC, NAGI, NA, NC, NIMEY, NXOR, NFS, NAR, NONY, NFC, MySQL, NTTAWWT, NIMQ, NAFW, NoSQL, NCA, NIMBI, BNDY, NWS, NTBU, NKATA, NNRN, NETTEL, NESOI, NHCCL, NBTSC, MITRE, NM, NA, NC, NTIMM, WNTW, NLOW, NAHW, FTNITK, NTIKO, NNITO, NAPWAD, NEC, NRPTS, NLOL, ND, NC, NFM, NULLO, NIMJD, NTIBOA, NFI, NEF, NC, NAHM, NAM, NTTAWTT, NTU, NCNGD, NNOBI, N2M, NYAJ, NASA, N/P, NALTD, NCA, NE, NGTW, NSBD, 501, NOYN, NTYA, NN, NR, NFE, NRUNRW, NCR, NYP, NAC, NIMBL, N2M, NFE, EYT, NNF, NQOCD, NTBCW, NDY, NAT, NTB, NAB, NSFAQ, NIMBYS, NH, IYNSHO, NGTD, NEI, NHH, NESI, NSFAP, yn, NR, NIMN, NEA, NIAMY, NRNA, NFTS, NSFWOS, NMCMS, NFQ, NEET, NTRW, NFE, NGT, NN, NFW, NSFMF, BNTH, NBF, NMPA, NAMBY, NNTN, NMGOH, NCT, NFS, NATSBOG, NFFP, NRFPT, N2B, ynt, NAS, NN, NHJ, NABA, NOHP, NLD-DOM, NJTH, NGBRI, NIABY, NBTW, NFCOJ, NFY, NIB, INNTW, NOMT, NEOBIG, NAA, NET, NAMP, N/K, NMSAA, NOCONTRACT, NTIAO, NUMBY, NITBY, NMIAOW, NJFV, NEMO, NAIV, NFRU, NJAPF, NIONSC, NIICHI, NROK, NSF56k, NDTS, NATOPS, NIB, NxFnR, sifn't, NRFPTP, INNW, NYATG, NAS, NBR, NOMW, NARN, NESOI, NMCMU, NORSAIR, NALCO, NVGIB, NTPTFAPOI, NYRTS, NHE, ANN, NED, N, NASCIH, N/R, NATA, NSFATV, NQEI, NDY, NPOPR, NRFTICP, NPWAFD, NTBTS, NQAYP, NEEM, NEFC, NYUB, NIPR, NFAQ, NFA, NHEHS, NHHG, NFW, NFT, NAINA, NVBB, NHAC, NQOT, NHMB, NITV, NE, NIYOBY, NALTS, NDBLO, NFC, NAFB, NARCF, NITBAFS, NHMBA, non-, NFY, NATO, 304, N/S, INOAVNOT, NR, NFI, NATLBSB, NTBCAMA, 406, NR, NAFE, NTYAB, NJFP, NIB, NJAMD, NTILI, NFPBA, NION, NAA, NFG, NBY, NFFP, NDH, NARC, NBI, NATOPS, NJAA, N/N, NR, NESFITBNLTSFT, NAE, NAGT, NGTF, NGS, NATM, ND ND, NFA, NDOM, NET, NHC, NIMN, NARG, NABD, HNTB, NOONG, NABB, NSAHB, NAFT, N2G, NTIMMOAD, NALT, NTBUSWAB, NWHNRN, NGAD, NS, NFA, NHI, NFPE, NFI, NFD, NAN, NONTSDSL, NFGP, NAnt, NS, NIOT, NABE, NMJCY, NBSI, 510, NS, N/R, N2W, NFI, NGAA, NDAC, NHHO, NFI, NAA, NAPL, NJAE, NTTIAWWT, NOGO, NAFAL, N/T, NEM, NAGD, NR, NIU, NOHOL, NR, NBM, NE, NCN, NHCT, NHP, N/E, NARP, NHHT, NBE, NFT, NIOH, NFHC, NAMD, NFG, NFTA, NFI, NEI, NFG, NR, NJAF, NAC, N/D, NFN, NFIDC, NR, NAD, NIO, NMOR, NCS, NG, NH, N/M, NAT, NFW, NAT, NDFC, NW, NE, NCUW, NHC, NEARS, NAD, NIA, NAPS, NAP, NCP, NDA, NCP, NHFF, NCW, NAT, NE, NG, NDEF, NAFT, NG, N/E, NR, NAM, NID, NAP-D, NFG
What does Y/- mean? It stands for Why not?
What does Y/- mean? - Definition of Y/- - Y/- stands for Why not?. By AcronymsAndSlang.com

Image Source:
Image HTML:
HTML with link:
Share this picture:

Most popular questions people look for before coming to this page

Q:
A:
What does Y/- stand for?
Y/- stands for "Why not?".
Q:
A:
How to abbreviate "Why not?"?
"Why not?" can be abbreviated as Y/-.
Q:
A:
What is the meaning of Y/- abbreviation?
The meaning of Y/- abbreviation is "Why not?".
Q:
A:
What is Y/- abbreviation?
One of the definitions of Y/- is "Why not?".
Q:
A:
What does Y/- mean?
Y/- as abbreviation means "Why not?".
Q:
A:
What is shorthand of Why not??
The most common shorthand of "Why not?" is Y/-.