What does Y/- mean?

Y/- means Why not?

This acronym/slang usually belongs to Internet Slang, SMS, Texting & Chat category.
Particularly in Texting Abbreviations
Popularity
0 (0 Votes)
Was it useful?
Share this page

What is the abbreviation for Why not??

Why not? can be abbreviated as Y/-
Other shorthands for Why not? are: NBFF, NAEB, Nbfr, LHOOQ, NACHOS, NIMTOO, AWN, NRND, H0H 0H0, NB, NOKD, NAWALT, NSFFB, NFH, ND, N4U, N/A, BN, NM, NEGL, BNR, N.C.E, NIGO, NN, NA, NC, NARU, ND, N/A, NAP, NALOPKT, NIMTO, NACTAC, NA, NAFK, N/P, NATO, NIMFY, N/AV, NM, N2MH, NA, N/A, NP, NHN, N2MHJC, NP, NAND, NAGL, NHFT, NA, NYET, NEDM, NS, NM, NOR, NALGO, NEI, NV, WN, NA, XiiO, NFY, NAFAIK, NFS, NATM, NO, ND, NEC, NP, TV-14, NCS, NFAA, N/C, ND, NA, NA, NGT, NN, NC, NC, NAABSA, NFA, BNA, NAH, NBY, NGT, NAGBT, NADT, GABBA, NERD, NAIIU, NM, NGRI, NC, NWOR, Sic, INP, NA, NAK, NFBSK, NC, NFC, ND, NFS, NMNM, NAR, NCNL, NEET, NRFND, NOMEL, FTNITK, NFW, NHCCL, NONY, NEC, NOTTOMH, N/P, NCA, NXOR, NCR, NNRN, NC, NCA, NYDJ, NETTEL, NN, NE, NAFW, NFN, NBL, NLOL, NYAJ, NRPTS, NTTAWTT, NAPOTS, NAC, NDITB, NHH, NFM, NH, NTU, NFTS, NCNGD, NFYE, NWS, NAM, NGT, NinP, NQOKD, NIMEY, NAT, WNTW, BNTH, MITRE, NIMBI, NSBD, NFI, NGTW, NKATA, NIMQ, NFS, NBTSC, NCT, NFE, NTIMM, NNF, NAS, NN, NLOW, NEF, NN, NFE, NTBU, BNDY, NAHW, NCRMD, NIMJD, yn, NNITO, NEET, NNOBI, NSFWOS, NTYA, NESOI, NRUNRW, NSFAQ, NTTAWWT, NQOC, NTOB, NRNA, NMPA, NDY, NASA, NSFMF, NTB, NQOCD, NDTS, 501, MySQL, NEA, N2M, NGTD, NBF, NTIBOA, NALTD, N2M, NAHM, NAMP, NIMBYS, IYNSHO, NTIKO, NROK, NESI, N2B, NYP, NAB, NATSBOG, NEI, EYT, NBTW, NFQ, NBR, NOYN, NAGI, NIB, NFW, NAPWAD, NJAPF, NFFP, NTBCW, NFCOJ, NMCMS, NULLO, NNTN, NEFC, N/R, NE, NEMO, NYATG, NFC, NUMBY, NAMBY, N/K, NITV, NR, NR, NET, ynt, NQEI, NTRW, NFE, NIB, NOMW, NMGOH, NFY, NQAYP, NALCO, NFA, NFI, N, NAS, NSFAP, NS, NGBRI, INNW, NABA, NHHG, NLD-DOM, NEOBIG, NMIAOW, NYRTS, NATOPS, NEEM, NATA, NPOPR, sifn't, NOMT, NIAMY, NFAQ, NIICHI, NVGIB, NFRU, NJTH, NDY, NoSQL, NOHP, NAINA, NRFPT, NSFATV, NMSAA, NMCMU, NJFP, NAGT, NARN, ANN, NASCIH, NATO, NJFV, NHEHS, INOAVNOT, NATBSB, non-, NDOM, NHJ, NFPBA, NABD, NHAC, NAIV, NPWAFD, NQOT, NORSAIR, NTIAO, NOCONTRACT, NITBAFS, NFFP, NATOPS, NIB, NHMB, NARG, NIONSC, NR, NJAMD, NAA, NIABY, NDBLO, NAFE, NAA, INNTW, NALT, NHMBA, NATLBSB, NAB, NSAHB, NRFTICP, NRFPTP, NTBTS, NTBCAMA, NITBY, N2G, NSF56k, NESFITBNLTSFT, NFPE, NAN, NBY, NET, NIOT, NIMBL, NxFnR, NHE, NVBB, NFY, NGTF, NATM, NFT, NARC, NHHO, NFHC, NFA, N/T, NBI, N/E, NFT, NS, NDH, NR, NBSI, NR, NION, NIPR, 304, NFGP, N/N, NESOI, NTIMMOAD, NFTA, NYUB, NAnt, NEM, NTYAB, NFG, NTPTFAPOI, NARP, NAFT, NALTS, NJAA, NARCF, NEI, NIOH, NAC, NONTSDSL, NR, NR, NFIDC, NTTIAWWT, NJAE, NR, N/D, NHP, NMJCY, NAFB, NBM, NAD, NFI, 510, NFD, N/R, NFG, N2W, NED, NABB, NTILI, NIYOBY, N/S, NOONG, NOGO, NOHOL, NIMN, NAGD, NTBUSWAB, NIU, NHC, NDA, NFA, NFN, NHCT, NAMD, NGAD, NFI, NS, ND ND, NFI, NJAF, NGS, NAT, NE, NDAC, NBE, NCUW, NAE, NFG, NIO, NAPL, NHI, NS, N/M, NAD, NAA, NE, NGAA, N/E, NIA, NIMN, NHHT, NABE, NWHNRN, NHC, HNTB, NMOR, 406, NCP, NFW, NCW, NHFF, NDEF, NEARS, NG, NFI, NAP-D, NW, NFW, NFG, NAM, NAPS, NCP, NAFT, NDFC, NR, NAT, NE, NH, NCS, NID, NAP, NAFAL, NAT, NG, NG, NR, NCN
What does Y/- mean? It stands for Why not?
What does Y/- mean? - Definition of Y/- - Y/- stands for Why not?. By AcronymsAndSlang.com

Image Source:
Image HTML:
HTML with link:
Share this picture:

Most popular questions people look for before coming to this page

Q:
A:
What does Y/- stand for?
Y/- stands for "Why not?".
Q:
A:
How to abbreviate "Why not?"?
"Why not?" can be abbreviated as Y/-.
Q:
A:
What is the meaning of Y/- abbreviation?
The meaning of Y/- abbreviation is "Why not?".
Q:
A:
What is Y/- abbreviation?
One of the definitions of Y/- is "Why not?".
Q:
A:
What does Y/- mean?
Y/- as abbreviation means "Why not?".
Q:
A:
What is shorthand of Why not??
The most common shorthand of "Why not?" is Y/-.