What does Y/- mean?

Y/- means Why not?

This acronym/slang usually belongs to Internet Slang, SMS, Texting & Chat category.
Particularly in Texting Abbreviations
Popularity
0 (0 Votes)
Was it useful?
Share this page

What is the abbreviation for Why not??

Why not? can be abbreviated as Y/-
Other shorthands for Why not? are: NBFF, LHOOQ, Nbfr, NACHOS, NAEB, AWN, NAWALT, NRND, NIMTOO, H0H 0H0, NSFFB, NB, ND, NARU, NOKD, N4U, N/A, NIMTO, NAFK, N.C.E, NFH, NYET, NDITB, NA, TV-14, NACTAC, N/A, NIGO, N2MH, NIMFY, BN, NEET, NM, N/AV, NALOPKT, N2MHJC, NAP, NA, NN, XiiO, NEGL, ND, NAFAIK, BNR, NCS, NC, NAND, N/A, NAABSA, NFN, NHN, NM, NS, NATO, BNA, NA, NM, NAGL, NFBSK, NAGBT, N/P, NOMEL, Sic, NP, NEDM, NCNL, NFA, NYDJ, NP, NBY, NFS, NADT, NOR, NAIIU, NEC, NMNM, NERD, NAK, NA, NFW, NHFT, NinP, NA, ND, NAPOTS, INP, NALGO, NRFND, NV, NFY, NN, NEI, WN, NAH, N/C, NWOR, NP, NS, GABBA, NATM, ND, NFYE, NGT, NOTTOMH, NAB, NO, NQOKD, NTOB, NFAA, NC, NA, NC, NGT, NA, NGRI, NFS, NBL, NQOC, NCRMD, NAR, NXOR, NCA, NIMEY, NONY, NFC, NIMQ, NAGI, NNRN, NM, NIMBI, NTTAWWT, NAFW, NA, NETTEL, NWS, MITRE, NC, MySQL, NEC, NATBSB, NLOW, NHCCL, NKATA, NTBU, ND, NC, NESOI, BNDY, NFM, NLOL, FTNITK, NFI, NBTSC, NTIKO, NAHW, NRPTS, NTIMM, NEF, NNITO, NC, NoSQL, NAPWAD, WNTW, NIMJD, N/P, NASA, NTTAWTT, N2M, NNOBI, NCA, NAHM, NYAJ, NE, NULLO, NAM, NCR, NTIBOA, NN, NALTD, NFE, NOYN, NCNGD, NSBD, NAC, NFE, NIMBL, NDY, NTYA, 501, NNF, NH, NGTW, N2M, NQOCD, NTU, NR, EYT, NHH, NYP, NAB, NEI, NIMN, NAT, NRUNRW, NR, NESI, NFTS, NTB, NIMBYS, NSFAQ, NEA, NSFAP, NGT, NFW, NRNA, NGTD, yn, NTBCW, NMPA, NBF, NMCMS, NN, NSFWOS, NFE, N2B, NIAMY, NFS, BNTH, NFQ, NEET, NN, NCT, NMGOH, IYNSHO, NHJ, NNTN, NABA, NTRW, NAS, NFY, NAMBY, ynt, NRFPT, NATSBOG, NBTW, NIB, NSFMF, NET, NFCOJ, NAMP, NOHP, NLD-DOM, NEOBIG, NEMO, NOMT, NFRU, N/K, NAA, NMSAA, NJTH, NIB, NTIAO, NMIAOW, NDTS, NJAPF, NFFP, NGBRI, NBR, NUMBY, NROK, NIICHI, NAS, NIABY, NJFV, NALCO, sifn't, NATA, NITBY, NOMW, NIONSC, NARN, INNTW, NRFPTP, N, NED, NMCMU, NATOPS, NORSAIR, NYATG, NEFC, NAIV, N/R, ANN, NTPTFAPOI, NHE, NVGIB, NOCONTRACT, NEEM, NDY, NSF56k, NHAC, NIPR, NxFnR, NITV, NHHG, INNW, NESOI, NASCIH, NFT, NYRTS, NQEI, NTBTS, NPWAFD, NSFATV, NFC, NQAYP, NFA, NAFB, NE, NATO, NRFTICP, NYUB, NFY, NPOPR, NHEHS, NFI, NFAQ, NAINA, NFW, NVBB, NQOT, NIB, N/S, NHMB, NAFE, NDBLO, NARCF, NBI, NAE, 406, NJAA, non-, NAA, NALTS, NAGT, NR, NFFP, NR, NFG, NGTF, NJFP, NBY, NDOM, NAFT, NHMBA, NFPBA, NJAMD, N/N, NIMN, NTILI, NABB, NTYAB, NITBAFS, NGS, INOAVNOT, NTBCAMA, NATM, NIYOBY, NABD, NATLBSB, NFPE, NION, 304, NFI, NESFITBNLTSFT, NHC, NDH, NFD, NALT, NFA, N2G, NFGP, NGAD, NAN, NATOPS, NFA, NET, NARG, NARC, NHI, NR, NS, NABE, NBSI, NSAHB, NOONG, N/R, N/T, NAGD, NIU, NDAC, NR, NONTSDSL, 510, NTIMMOAD, HNTB, NAnt, NIOT, NAA, NHHO, NIOH, NAFAL, NFG, NE, NFI, NR, NARP, N/E, NS, NHCT, NAPL, NTBUSWAB, NBE, NFT, NEI, NBM, NEM, NFTA, NFHC, NGAA, ND ND, NJAE, NHHT, NMJCY, NCN, NS, NFG, NR, NJAF, N2W, NWHNRN, NTTIAWWT, NAC, N/D, NFI, NOHOL, NR, NHP, NCS, NAD, NFIDC, NIO, NH, NIA, NFN, NHC, NCP, NCUW, NOGO, NAMD, NFI, NG, NAP, NAT, NDA, NEARS, NDFC, NAT, NCW, NDEF, NFW, NW, N/E, NMOR, NHFF, N/M, NAFT, NAD, NE, NFG, NAP-D, NG, NG, NAM, NR, NE, NAT, NID, NCP, NAPS
What does Y/- mean? It stands for Why not?
What does Y/- mean? - Definition of Y/- - Y/- stands for Why not?. By AcronymsAndSlang.com

Image Source:
Image HTML:
HTML with link:
Share this picture:

Most popular questions people look for before coming to this page

Q:
A:
What does Y/- stand for?
Y/- stands for "Why not?".
Q:
A:
How to abbreviate "Why not?"?
"Why not?" can be abbreviated as Y/-.
Q:
A:
What is the meaning of Y/- abbreviation?
The meaning of Y/- abbreviation is "Why not?".
Q:
A:
What is Y/- abbreviation?
One of the definitions of Y/- is "Why not?".
Q:
A:
What does Y/- mean?
Y/- as abbreviation means "Why not?".
Q:
A:
What is shorthand of Why not??
The most common shorthand of "Why not?" is Y/-.