What does Y/- mean?

Y/- means Why not?

This acronym/slang usually belongs to Internet Slang, SMS, Texting & Chat category.
Particularly in Texting Abbreviations
Popularity
0 (0 Votes)
Was it useful?
Share this page

What is the abbreviation for Why not??

Why not? can be abbreviated as Y/-
Other shorthands for Why not? are: LHOOQ, NACHOS, NBFF, Nbfr, NAEB, H0H 0H0, AWN, NRND, NAWALT, NIMTOO, ND, NSFFB, N4U, N/A, NAB, NB, NAFK, N2MH, N.C.E, NATBSB, NARU, NOKD, N2MHJC, XiiO, NACTAC, N/AV, NYET, NIMTO, NAFAIK, NA, NAGBT, NDITB, N/A, NEET, NFH, TV-14, NAIIU, NIMFY, NM, NA, NALOPKT, NAP, BN, NIGO, NN, NEGL, NM, N/A, NFN, NCS, NAND, BNR, ND, NS, Sic, NHN, BNA, NAABSA, NYDJ, NC, NOMEL, NAGL, NATO, NEDM, NS, NRFND, NERD, NADT, NFBSK, NAK, NCNL, NAH, NA, NQOC, N/P, NFA, NM, NBY, NFW, INP, NinP, NAPOTS, NFS, NP, NMNM, NP, NOTTOMH, NBL, NOR, NFYE, NHFT, NA, NCRMD, NEC, NFY, NEI, NN, NAGI, NA, NQOKD, ND, MySQL, NALGO, NWOR, NP, NTOB, GABBA, NV, NIMEY, NFS, WN, NR, NATM, NGT, NoSQL, NAFW, NTBU, N/C, ND, NO, NNRN, NGT, NGRI, NTTAWWT, NTIBOA, NESOI, NWS, NIMQ, NXOR, NAHW, BNDY, NTIMM, NA, NFAA, NC, NNITO, NFC, NAPWAD, NIMBI, NC, NA, NHCCL, NONY, NLOW, NTIKO, NFI, NCA, NAR, NASA, NAHM, MITRE, NBTSC, N2M, NULLO, NETTEL, NLOL, NKATA, NEF, NNOBI, NTU, NFM, NGTW, NEC, NIMJD, NRUNRW, NRPTS, NC, NA, WNTW, NM, NC, FTNITK, NSBD, N2M, ND, NCNGD, NAM, NAB, NOYN, NALTD, NTTAWTT, NIMBL, NAMBY, NDY, NFE, NC, 501, NIMBYS, NAC, NYP, NYAJ, NR, N/P, NTYA, NE, NTB, NMCMS, NCA, NCR, IYNSHO, NTRW, NEI, NFE, NN, NESI, EYT, INNTW, NNF, NSFAQ, NTBCW, NAT, NSFWOS, NQOCD, NFE, NHH, NRNA, NGT, NSFAP, NRFPT, NHJ, NIMN, NIAMY, NFW, NH, NFTS, NEET, NGTD, NDTS, NJTH, yn, NEA, NFCOJ, NFS, NSFMF, NFQ, ynt, NTIAO, NLD-DOM, NMGOH, NN, NFFP, NABA, NAA, NMPA, NEMO, N2B, NET, NN, NUMBY, NOHP, NMCMU, NCT, NBF, NIABY, NMIAOW, NAS, NGBRI, NFY, NMSAA, BNTH, NxFnR, NATSBOG, NAMP, NESOI, NEOBIG, N/R, NBTW, NARN, NOCONTRACT, NNTN, NITBY, NFRU, NTBTS, NALTS, NATOPS, INNW, NYRTS, NIICHI, NIONSC, NROK, NBY, NAIV, NBR, NSF56k, NIB, NIB, NOMT, non-, NASCIH, sifn't, NEFC, NR, NRFPTP, NSFATV, NHHG, NVGIB, NORSAIR, NPOPR, N/K, NFT, NJFV, NQOT, NHE, NIPR, NJAPF, NYATG, NTYAB, NQEI, NATA, NED, NDBLO, NALCO, NTPTFAPOI, NVBB, NOMW, 304, NHEHS, NQAYP, NAS, NEEM, NFAQ, NHAC, NAINA, NFY, NR, NE, ND ND, NRFTICP, NHMB, NFC, ANN, NYUB, N, NATO, NHI, NATOPS, NFI, NHMBA, NJAA, N/S, NDY, NAPL, NPWAFD, NARCF, NATLBSB, NFW, NFD, NIYOBY, NTBCAMA, NAGT, NION, NFA, NR, NITV, NFPBA, NATM, NFTA, NGTF, NAFB, NJFP, NBI, INOAVNOT, NITBAFS, NAFE, N/N, NFFP, NTILI, NBSI, NFG, NHFF, NJAMD, NWHNRN, NDH, NR, NTTIAWWT, 406, NTIMMOAD, NGS, NABE, NAE, NET, NIMN, NARC, NFG, NHC, NABB, NESFITBNLTSFT, NAA, NIB, NFPE, NFA, NFA, NGAD, NARG, NFGP, NS, NAGD, NABD, NTBUSWAB, NCN, NIU, NFI, N2G, NHP, NSAHB, NOONG, NONTSDSL, NALT, NAFT, NDOM, NS, NHCT, NHHO, NEM, N/T, NHHT, NIOT, NAN, NBE, HNTB, NAA, NAnt, NR, NJAF, NGAA, NMJCY, NFT, NFI, NFIDC, NFI, N/R, NAP-D, NS, N/E, NOHOL, NFI, NOGO, NBM, 510, NAC, NDAC, NR, NCS, NIOH, NAFAL, NAP, N2W, N/E, NE, NJAE, NMOR, N/D, NR, NARP, NH, NEI, NFHC, NCP, NIO, NAMD, NAT, NAD, NID, NDA, NEARS, NFW, NCW, NFG, NR, NFN, NDFC, NG, NW, NAT, NG, NCUW, NAPS, NAD, NIA, NE, NHC, NCP, N/M, NAT, NG, NDEF, NE, NAFT, NFG, NAM
What does Y/- mean? It stands for Why not?
What does Y/- mean? - Definition of Y/- - Y/- stands for Why not?. By AcronymsAndSlang.com

Image Source:
Image HTML:
HTML with link:
Share this picture:

Most popular questions people look for before coming to this page

Q:
A:
What does Y/- stand for?
Y/- stands for "Why not?".
Q:
A:
How to abbreviate "Why not?"?
"Why not?" can be abbreviated as Y/-.
Q:
A:
What is the meaning of Y/- abbreviation?
The meaning of Y/- abbreviation is "Why not?".
Q:
A:
What is Y/- abbreviation?
One of the definitions of Y/- is "Why not?".
Q:
A:
What does Y/- mean?
Y/- as abbreviation means "Why not?".
Q:
A:
What is shorthand of Why not??
The most common shorthand of "Why not?" is Y/-.