What does Y/- mean?

Y/- means Why not?

This acronym/slang usually belongs to Internet Slang, SMS, Texting & Chat category.
Particularly in Texting Abbreviations
Popularity
0 (0 Votes)
Was it useful?
Share this page

What is the abbreviation for Why not??

Why not? can be abbreviated as Y/-
Other shorthands for Why not? are: NBFF, LHOOQ, Nbfr, NAEB, NACHOS, NAWALT, NIMTOO, AWN, NRND, NSFFB, H0H 0H0, NB, ND, NARU, NOKD, N4U, NFH, N/A, NIMTO, NDITB, NAFK, NIGO, N.C.E, BN, N/A, NA, NM, NAP, NACTAC, NIMFY, TV-14, NYET, NA, NALOPKT, NN, NEGL, BNR, N2MH, ND, N/AV, N2MHJC, NCS, NC, NEET, NAND, NS, NAFAIK, NHN, N/A, NATO, XiiO, NM, NAGL, NA, NM, N/P, NEDM, BNA, NAABSA, NFN, NP, NFA, NP, NBY, NOMEL, NCNL, NEC, NFS, NFBSK, NOR, NYDJ, ND, NHFT, NADT, NA, NAK, NALGO, NERD, NAGBT, NV, WN, NEI, INP, NA, NMNM, NATM, NFY, NP, Sic, GABBA, NAH, NO, NinP, ND, N/C, NFW, NWOR, NAIIU, NGT, NC, NA, NFAA, NA, NOTTOMH, NN, NRFND, NGRI, NC, NGT, NAR, NCA, NFS, NXOR, NFYE, NTOB, NBL, NM, NONY, NA, NFC, NAPOTS, NC, NIMEY, NEC, NQOKD, ND, NNRN, NC, NWS, NAFW, NAGI, NCRMD, NS, MITRE, NHCCL, NIMQ, NETTEL, NTBU, NLOL, NLOW, FTNITK, NTTAWWT, NAHW, NEF, NRPTS, BNDY, NIMBI, N/P, NBTSC, NCA, NFI, NAPWAD, NC, NYAJ, NTIMM, NE, NCR, WNTW, NQOC, NN, NAM, NTIKO, NAHM, NOYN, NTTAWTT, N2M, NIMJD, NNITO, NFM, NNOBI, NIMBL, NSBD, NH, NASA, NAB, NoSQL, NKATA, NFE, NQOCD, NHH, NTIBOA, NCNGD, NEI, NAC, NTYA, NAT, NGTW, NFE, NDY, 501, NIMN, NULLO, NGT, NTU, NALTD, NAB, NNF, NFW, NMPA, yn, N2M, NFTS, NGTD, NESI, NBF, MySQL, NR, NYP, NESOI, NN, NRNA, EYT, NEA, NIMBYS, BNTH, NRUNRW, NFS, NR, NCT, NTBCW, NMCMS, NSFWOS, NTB, NAS, NNTN, NMGOH, ynt, NN, NFY, NEET, NFE, NIAMY, IYNSHO, NET, N2B, NSFAQ, NFQ, NATSBOG, NAMP, NIB, NABA, NSFMF, NATBSB, NLD-DOM, NFCOJ, NIB, NDTS, NEOBIG, NSFAP, NIABY, NBTW, NBR, NOMT, NTIAO, NFRU, NAMBY, NAS, NROK, sifn't, NOMW, NUMBY, NITBY, NIICHI, NOHP, NMCMU, NJTH, NEMO, NMIAOW, NFFP, NIONSC, NEFC, NATOPS, NJAPF, NRFPTP, N/R, N/K, NYATG, NITV, NHJ, N, NIPR, NAIV, NVGIB, NALCO, INNTW, NARN, NYRTS, NFC, NDY, NASCIH, NTRW, NJFV, NE, NHAC, ANN, NxFnR, NEEM, NATA, NFA, NTPTFAPOI, NHHG, NQEI, NMSAA, INNW, NFI, NHE, NTBTS, NSFATV, NQAYP, NQOT, NGBRI, NOCONTRACT, NHMB, NVBB, NORSAIR, NPOPR, NFW, NED, NAFB, NBI, NFT, NAINA, NESOI, NHEHS, NFAQ, NAA, NRFTICP, NIB, N/S, NRFPT, NAA, NATO, NFFP, NJFP, NPWAFD, NAGT, non-, NGS, NAFE, NFY, NDOM, NGTF, NTYAB, NFGP, NIMN, 304, NFD, NJAMD, NSF56k, NFPBA, NDBLO, NHMBA, NALTS, NARCF, NTBCAMA, NITBAFS, NABD, INOAVNOT, NFPE, NAN, NATOPS, NET, NARG, NOONG, NARC, NBSI, NATLBSB, NSAHB, NALT, NR, NYUB, NR, N2G, NATM, NION, NESFITBNLTSFT, 406, NFI, NTILI, NDAC, NGAD, NJAA, NIOT, NS, 510, NAFT, NIYOBY, NAnt, NFG, NR, N/N, NBY, NFA, N/T, NDH, NHHO, NE, NIU, NTIMMOAD, NFHC, NARP, NFI, N/E, NEM, NIOH, NABB, NBM, NFT, N/R, NJAE, NR, NFTA, NHCT, NR, NCS, NS, NS, NHP, NAFAL, NFA, NAC, NABE, NHC, NR, NAE, NR, NFIDC, NTBUSWAB, N/D, NTTIAWWT, NAD, NAGD, NONTSDSL, NMJCY, NGAA, NHI, N2W, NEI, NIO, NFG, NFG, HNTB, NDA, NAMD, NFI, NBE, ND ND, NAP, NCUW, NOHOL, NAPL, NJAF, NH, NHC, NIA, NAA, NOGO, NFN, NAT, NMOR, NWHNRN, N/E, NDEF, NAD, NFW, NCP, NAT, NCW, NE, NHHT, NFI, NEARS, NHFF, N/M, NFG, NAPS, NDFC, NAFT, NCP, NG, NW, NID, NR, NCN, NAP-D, NAM, NG, NE, NG, NAT
What does Y/- mean? It stands for Why not?
What does Y/- mean? - Definition of Y/- - Y/- stands for Why not?. By AcronymsAndSlang.com

Image Source:
Image HTML:
HTML with link:
Share this picture:

Most popular questions people look for before coming to this page

Q:
A:
What does Y/- stand for?
Y/- stands for "Why not?".
Q:
A:
How to abbreviate "Why not?"?
"Why not?" can be abbreviated as Y/-.
Q:
A:
What is the meaning of Y/- abbreviation?
The meaning of Y/- abbreviation is "Why not?".
Q:
A:
What is Y/- abbreviation?
One of the definitions of Y/- is "Why not?".
Q:
A:
What does Y/- mean?
Y/- as abbreviation means "Why not?".
Q:
A:
What is shorthand of Why not??
The most common shorthand of "Why not?" is Y/-.