What does Y/- mean?

Y/- means Why not?

This acronym/slang usually belongs to Internet Slang, SMS, Texting & Chat category.
Particularly in Texting Abbreviations
Popularity
0 (0 Votes)
Was it useful?
Share this page

What is the abbreviation for Why not??

Why not? can be abbreviated as Y/-
Other shorthands for Why not? are: NBFF, NAEB, Nbfr, LHOOQ, NACHOS, NIMTOO, AWN, NRND, H0H 0H0, NB, NOKD, NFH, ND, NSFFB, NAWALT, N/A, N4U, BN, BNR, NEGL, NM, NIGO, NC, ND, NA, N.C.E, N/A, NARU, NALOPKT, NAP, NACTAC, N/P, NA, NN, NATO, NIMTO, NA, NAFK, NM, N/A, NHN, NP, N2MH, N/AV, NP, NAND, N2MHJC, NAGL, NIMFY, NHFT, NA, NS, NOR, WN, NALGO, NM, NV, NA, NFY, NEDM, NEI, NATM, NP, NEC, NO, ND, NYET, NFS, XiiO, N/C, ND, NAFAIK, TV-14, NFAA, NN, NA, NA, NAABSA, NC, NC, NFA, NGT, NBY, NAH, BNA, NGT, NCS, NAGBT, GABBA, NADT, NC, NM, NA, NFC, ND, NAIIU, NFBSK, Sic, NMNM, NERD, NC, NWOR, NFS, NAR, NGRI, NAK, NCNL, NRFND, NEET, INP, FTNITK, NHCCL, N/P, NEC, NCA, NOMEL, NCR, NC, NONY, NN, NOTTOMH, NNRN, NE, NXOR, NFW, NETTEL, NAFW, NFN, NLOL, NYAJ, NRPTS, NAPOTS, NHH, NYDJ, NBL, NFM, NTU, NFTS, NCA, NH, NAT, NGT, NAC, NIMEY, BNTH, NKATA, NFI, NGTW, NCT, NIMBI, NFYE, NAS, NN, NWS, NFS, NLOW, NCNGD, NIMQ, NCRMD, NAM, NN, NBTSC, NinP, NSBD, NNF, NFE, NTBU, NQOKD, MITRE, BNDY, NEF, NNOBI, NEET, NFE, NTTAWTT, NTIMM, NIMJD, NSFWOS, NDITB, NESOI, NSFAQ, NASA, WNTW, NSFMF, yn, NRNA, NNITO, NAHW, 501, NMPA, NBF, NRUNRW, NTOB, NTB, NGTD, NQOC, NDTS, NAMP, NALTD, MySQL, NEA, N2B, NROK, NTTAWWT, NATSBOG, NOYN, N2M, EYT, NBTW, NTYA, N2M, NIB, NESI, NBR, NULLO, NFFP, NQOCD, NYP, NFQ, NDY, NTBCW, NTIBOA, IYNSHO, NNTN, NIMBYS, NJAPF, NEFC, NAGI, ynt, NAPWAD, NAMBY, NEMO, N/K, NFW, NET, NAB, N/R, NQEI, NYATG, NMCMS, NAHM, NFC, NITV, NFA, N, NIB, NE, NFE, NTRW, NOMW, NQAYP, NFY, NGBRI, NALCO, NFCOJ, NMGOH, NLD-DOM, NATOPS, NAS, NTIKO, NABA, NHHG, NUMBY, NR, NR, NFI, NDY, INNW, NEEM, NATA, sifn't, NIAMY, NOMT, NEI, NPOPR, NoSQL, NYRTS, NIICHI, NFAQ, NRFPT, NARN, NEOBIG, NSFATV, NFRU, ANN, NOHP, NAGT, NMCMU, NMIAOW, NSFAP, NVGIB, NHAC, NPWAFD, NATO, NITBAFS, NASCIH, NMSAA, NDOM, NQOT, NS, NFPBA, NJFP, NORSAIR, NHEHS, NOCONTRACT, non-, NJTH, NATOPS, NHJ, NIB, NHMB, NFFP, NARG, NITBY, NAFE, NAA, NDBLO, NATBSB, NHMBA, NR, NRFPTP, NTBTS, NABD, NSAHB, NTBCAMA, NAIV, NRFTICP, NALT, NJFV, NAINA, INOAVNOT, N2G, NSF56k, NFY, NAA, NxFnR, NJAMD, NFPE, NBY, NATLBSB, NHE, NIOT, INNTW, NIMBL, NFT, NGTF, NVBB, NAN, N/N, NTIAO, NYUB, NFT, NAnt, NAB, NTPTFAPOI, NR, NR, NTIMMOAD, NFA, 304, NHHO, NET, NIPR, NFHC, NS, NARP, NFGP, NIABY, NATM, N/T, NBI, NION, NBSI, NIONSC, NFTA, NESFITBNLTSFT, N/E, NAFT, NARC, NARCF, NHP, NDH, NEM, NEI, NIOH, NFD, NABB, NFIDC, NESOI, 510, N/D, NAD, NALTS, NJAA, NIYOBY, N2W, NFG, NBM, N/S, NFI, NMJCY, NAFB, NONTSDSL, N/R, NR, NR, NR, NHC, NOGO, NTYAB, NTTIAWWT, NOONG, NDA, NTBUSWAB, NHCT, NJAE, ND ND, NTILI, NFA, NFN, NIMN, NIU, NOHOL, NAT, NFI, NFI, NIO, NAGD, NE, NFG, NFG, NBE, NAMD, NGS, NAPL, NCUW, NGAD, NS, NDAC, NAE, NAC, NHI, NABE, NIMN, NGAA, NS, NAA, N/E, NMOR, NHC, NE, NHHT, NJAF, NAD, NEARS, NCW, N/M, NED, NIA, 406, NHFF, NDEF, NFW, NWHNRN, NAPS, NCP, HNTB, NAM, NAFT, NDFC, NCP, NW, NAT, NAP, NAFAL, NID, NAT, NG, NG, NG, NR, NFW, NE, NAP-D, NH, NCS, NFI, NR, NCN, NFG
What does Y/- mean? It stands for Why not?
What does Y/- mean? - Definition of Y/- - Y/- stands for Why not?. By AcronymsAndSlang.com

Image Source:
Image HTML:
HTML with link:
Share this picture:

Most popular questions people look for before coming to this page

Q:
A:
What does Y/- stand for?
Y/- stands for "Why not?".
Q:
A:
How to abbreviate "Why not?"?
"Why not?" can be abbreviated as Y/-.
Q:
A:
What is the meaning of Y/- abbreviation?
The meaning of Y/- abbreviation is "Why not?".
Q:
A:
What is Y/- abbreviation?
One of the definitions of Y/- is "Why not?".
Q:
A:
What does Y/- mean?
Y/- as abbreviation means "Why not?".
Q:
A:
What is shorthand of Why not??
The most common shorthand of "Why not?" is Y/-.