What does Y/- mean?

Y/- means Why not?

This acronym/slang usually belongs to Internet Slang, SMS, Texting & Chat category.
Particularly in Texting Abbreviations
Popularity
0 (0 Votes)
Was it useful?
Share this page

What is the abbreviation for Why not??

Why not? can be abbreviated as Y/-
Other shorthands for Why not? are: NBFF, Nbfr, LHOOQ, NAEB, NACHOS, NAWALT, NIMTOO, AWN, NSFFB, NRND, H0H 0H0, NB, ND, NOKD, NARU, N4U, NFH, N/A, NIMTO, N.C.E, NAFK, BN, NIGO, NAP, NM, NA, NDITB, N/A, NIMFY, NACTAC, NALOPKT, NN, NYET, NEGL, TV-14, NA, BNR, N2MH, ND, NC, N/AV, N2MHJC, NCS, NAND, N/A, NATO, NAFAIK, XiiO, NHN, NEET, NM, N/P, NS, NA, NAGL, NM, NEDM, NP, NP, NCNL, NBY, NFA, BNA, NAABSA, NHFT, NEC, NFS, NA, ND, NFN, NOR, NFBSK, NADT, NERD, NALGO, WN, NAK, NAGBT, NEI, NV, NA, NOMEL, NFY, NYDJ, NP, NATM, NO, ND, GABBA, INP, NMNM, NC, N/C, NGT, NFAA, NAH, NA, NWOR, NAIIU, NA, NN, Sic, NC, NGRI, NGT, NAR, NRFND, NFW, NOTTOMH, NXOR, NFS, NONY, NCA, NTOB, NA, NFC, NM, NC, NBL, NEC, NC, ND, NAFW, NWS, NETTEL, NHCCL, FTNITK, NIMEY, NNRN, NinP, NLOL, NRPTS, NLOW, NAGI, NFYE, NAPOTS, NIMQ, NS, NCA, NQOKD, N/P, NE, NTBU, NAHW, WNTW, NTTAWWT, NFI, NYAJ, NBTSC, NIMBI, NCRMD, NC, NCR, MITRE, NN, NAM, NQOC, NEF, NTTAWTT, NTIMM, BNDY, NFM, NNITO, NIMJD, N2M, NAHM, NH, NSBD, NNOBI, NFE, NHH, NTIKO, NCNGD, NIMBL, NAC, NEI, NKATA, NTU, NDY, NoSQL, NAT, NTIBOA, NASA, NIMN, yn, 501, NGT, NAPWAD, NGTW, NTYA, NQOCD, NULLO, N2M, NAB, NFW, NFE, NFTS, NBF, NMPA, NGTD, NNF, NN, NALTD, MySQL, NFS, NYP, NAB, BNTH, NTB, NNTN, NCT, NR, NESOI, NSFWOS, NEA, NIMBYS, NOYN, NRUNRW, NTBCW, EYT, NRNA, NAS, NFY, NMGOH, ynt, NMCMS, NR, NFE, NESI, NN, NSFAQ, NEET, NIAMY, IYNSHO, NFQ, NABA, NET, NIB, NAMP, NATSBOG, NSFMF, NDTS, sifn't, NFCOJ, NLD-DOM, NBTW, NAS, NTIAO, N2B, NBR, NEOBIG, NIABY, NIB, NFRU, NIICHI, NROK, NOMT, NSFAP, NITBY, NUMBY, NMIAOW, NFFP, NIONSC, NEFC, NJAPF, NOMW, N/R, NEMO, NATOPS, NITV, NMCMU, NJTH, NAIV, N, NAMBY, NOHP, N/K, NALCO, NATA, NEEM, NHHG, ANN, NDY, NFC, NE, NASCIH, NFA, NATBSB, NxFnR, NQEI, NTRW, NYATG, NYRTS, NTPTFAPOI, NHAC, NVGIB, NQAYP, NARN, NJFV, INNW, NQOT, NHJ, NGBRI, NFI, NTBTS, NOCONTRACT, NHMB, NHE, NIPR, NRFPTP, non-, NORSAIR, NVBB, NFW, NPOPR, NMSAA, NFAQ, INNTW, NBI, NPWAFD, NFT, NHEHS, NFFP, NRFTICP, NAA, NRFPT, NATO, N/S, NAFB, NSFATV, NAA, NAINA, NDOM, NIB, NAFE, NAN, NGS, NESOI, NAGT, NJFP, NFY, NFGP, NJAMD, NFPBA, 406, NARCF, 304, NITBAFS, NFD, NHMBA, NABD, NGTF, NTBCAMA, INOAVNOT, NDBLO, NFPE, NIMN, NET, NATOPS, NARG, NSAHB, NR, NYUB, NARC, NBSI, NATM, NALT, NSF56k, NESFITBNLTSFT, 510, N2G, NATLBSB, NALTS, NR, NIOT, N/N, NAFT, NGAD, NDAC, NFG, NHHO, NS, NFA, NBY, NJAA, NOONG, NTYAB, NDH, N/T, NION, NAnt, NTILI, NARP, NJAE, N/R, NIOH, NHCT, NR, NFHC, NIU, NR, NE, NR, NTIMMOAD, N/E, NFT, NBM, NFTA, NFI, NABB, NEM, NAE, NABE, NAC, NS, NCS, NFIDC, NS, NR, NR, NAGD, NAFAL, NHP, NFA, NGAA, N/D, NED, NAD, NTTIAWWT, NHC, N2W, NEI, NMJCY, NHI, NIO, NIYOBY, NFG, NFG, NONTSDSL, NFI, NAP, ND ND, NCUW, NOGO, NFI, NTBUSWAB, NFN, NJAF, NOHOL, HNTB, NDA, NH, NBE, NAT, NAPL, NAA, NAMD, NHC, NAT, NCW, NHFF, NDEF, N/M, NMOR, NIA, NHHT, NE, N/E, NFI, NAD, NFW, NEARS, NWHNRN, NCP, NFG, NAPS, NDFC, NE, NG, NG, NG, NR, NAM, NAP-D, NAFT, NCP, NW, NAT, NID, NCN
What does Y/- mean? It stands for Why not?
What does Y/- mean? - Definition of Y/- - Y/- stands for Why not?. By AcronymsAndSlang.com

Image Source:
Image HTML:
HTML with link:
Share this picture:

Most popular questions people look for before coming to this page

Q:
A:
What does Y/- stand for?
Y/- stands for "Why not?".
Q:
A:
How to abbreviate "Why not?"?
"Why not?" can be abbreviated as Y/-.
Q:
A:
What is the meaning of Y/- abbreviation?
The meaning of Y/- abbreviation is "Why not?".
Q:
A:
What is Y/- abbreviation?
One of the definitions of Y/- is "Why not?".
Q:
A:
What does Y/- mean?
Y/- as abbreviation means "Why not?".
Q:
A:
What is shorthand of Why not??
The most common shorthand of "Why not?" is Y/-.