What does Y/- mean?

Y/- means Why not?

This acronym/slang usually belongs to Internet Slang, SMS, Texting & Chat category.
Particularly in Texting Abbreviations
Popularity
0 (0 Votes)
Was it useful?
Share this page

What is the abbreviation for Why not??

Why not? can be abbreviated as Y/-
Other shorthands for Why not? are: LHOOQ, NBFF, Nbfr, NACHOS, NAEB, AWN, H0H 0H0, NRND, NAWALT, NIMTOO, ND, NSFFB, NB, N4U, N/A, NOKD, NARU, NAB, NAFK, NIMTO, N.C.E, NATBSB, NYET, N2MH, NACTAC, NDITB, NA, NFH, N/AV, N/A, N2MHJC, TV-14, XiiO, NM, NIGO, NEET, NAFAIK, NALOPKT, NIMFY, NAP, NA, BN, NN, NEGL, N/A, NAGBT, BNR, NCS, ND, NAND, NM, NAABSA, NFN, Sic, NC, BNA, NAIIU, NHN, NATO, NOMEL, NS, NEDM, NAGL, NA, NADT, NFBSK, NM, N/P, NS, NCNL, NYDJ, NBY, NFA, NP, NFW, NAPOTS, NMNM, NERD, NRFND, NFS, NP, NAK, NOR, INP, NEC, NOTTOMH, NHFT, NA, NQOC, NA, NEI, ND, NAH, NALGO, NWOR, NinP, NN, GABBA, NV, NFY, NBL, NP, NQOKD, WN, MySQL, NATM, NAGI, N/C, ND, NFYE, NGT, NGT, NGRI, NTOB, NAFW, NO, NCRMD, NC, NXOR, NIMEY, NFS, NFAA, NWS, NA, NC, NTTAWWT, NA, NFC, NONY, NIMQ, NoSQL, BNDY, NAHW, NAPWAD, NESOI, NAR, NFI, NCA, NTIMM, NHCCL, NNITO, MITRE, NIMBI, NTBU, NTIKO, NETTEL, NKATA, NLOL, NEC, NNRN, NC, NTIBOA, NLOW, NFM, NA, NR, NM, NBTSC, NAHM, WNTW, NRPTS, NIMJD, NEF, NC, FTNITK, N2M, ND, NULLO, NAM, NTTAWTT, NASA, NGTW, NCNGD, NC, NNOBI, NFE, NTU, NIMBL, N2M, NALTD, NSBD, N/P, 501, NCA, NYAJ, NYP, NFE, NRUNRW, NCR, NE, NTYA, NESI, EYT, NAC, NOYN, NN, NEI, NNF, NAB, NDY, NTB, NSFWOS, NIMBYS, NAT, NHH, NR, NSFAQ, NIAMY, NQOCD, NFW, NIMN, NH, NTBCW, IYNSHO, NSFAP, NMCMS, NRNA, yn, NEA, NGTD, NFTS, NTRW, NGT, NFS, NFQ, NEET, NFE, NFFP, NAMBY, N2B, NSFMF, NHJ, NN, NFCOJ, NAA, NMPA, NMGOH, NET, NOHP, NCT, NABA, NBF, NRFPT, NEMO, ynt, NMCMU, BNTH, NJTH, NAS, NATSBOG, NTIAO, NMIAOW, NN, NUMBY, NNTN, NBTW, NLD-DOM, NIABY, NOCONTRACT, NFY, NESOI, NDTS, NATOPS, INNTW, NITBY, NIB, NEOBIG, NIB, NAMP, NGBRI, NOMT, N/R, NTBTS, NROK, INNW, NFRU, NMSAA, NIONSC, NAIV, NSF56k, NRFPTP, NARN, NEFC, NSFATV, N/K, NR, NIICHI, sifn't, NORSAIR, NJAPF, NALCO, NQOT, NVGIB, NHE, NATA, NYRTS, NJFV, NHHG, NASCIH, NFT, NBR, NVBB, NYATG, NPOPR, NED, NEEM, NxFnR, NOMW, NAS, NQEI, NTPTFAPOI, ANN, NFY, NHAC, NFAQ, N, NHEHS, NQAYP, NYUB, NRFTICP, NIPR, NJAA, NARCF, NE, NFI, N/S, NDY, NDBLO, NATO, 304, NFW, ND ND, NFA, NHMBA, NPWAFD, NTYAB, NFC, NHMB, non-, NITV, NFPBA, NAINA, NATLBSB, NR, NALTS, NIYOBY, NAGT, NATM, NION, NFFP, NJFP, NATOPS, NFG, NAFB, NR, N/N, NAFE, INOAVNOT, 406, NTBCAMA, NGS, NJAMD, NITBAFS, NBI, NBY, NAA, NIB, NFA, NR, NAE, NTILI, NFA, NHC, NGTF, NET, NTIMMOAD, NDH, NARC, NABB, NFPE, NARG, NAPL, NESFITBNLTSFT, NFGP, NABE, NS, NABD, NAFT, NBSI, NONTSDSL, NAGD, NALT, NOONG, NDOM, NGAD, N2G, NWHNRN, NIMN, NFD, NFI, NHHO, NHI, NAA, NFG, NHHT, NBE, NIOT, NS, NTBUSWAB, NSAHB, NTTIAWWT, HNTB, NEM, NAN, NIU, NHFF, NAnt, NJAF, NCN, NR, NFIDC, NFI, N/R, NHP, NFI, NGAA, NFTA, N2W, NBM, NS, NIOH, NAP-D, NHCT, NAFAL, NAC, NDAC, NFI, NOGO, NMJCY, N/T, 510, NAP, NOHOL, NEARS, NR, NFHC, N/D, NE, N/E, NH, NARP, NAD, NJAE, NEI, NIO, NFT, NCS, NMOR, NAMD, NFG, NFN, NDA, NAT, NDFC, NW, NFW, NCP, NCW, NR, NAT, NG, NR, NG, NAPS, NHC, NE, N/M, NAD, NIA, NCP, NCUW, NAT, N/E, NAFT, NID, NDEF, NE, NG, NAM, NFG
What does Y/- mean? It stands for Why not?
What does Y/- mean? - Definition of Y/- - Y/- stands for Why not?. By AcronymsAndSlang.com

Image Source:
Image HTML:
HTML with link:
Share this picture:

Most popular questions people look for before coming to this page

Q:
A:
What does Y/- stand for?
Y/- stands for "Why not?".
Q:
A:
How to abbreviate "Why not?"?
"Why not?" can be abbreviated as Y/-.
Q:
A:
What is the meaning of Y/- abbreviation?
The meaning of Y/- abbreviation is "Why not?".
Q:
A:
What is Y/- abbreviation?
One of the definitions of Y/- is "Why not?".
Q:
A:
What does Y/- mean?
Y/- as abbreviation means "Why not?".
Q:
A:
What is shorthand of Why not??
The most common shorthand of "Why not?" is Y/-.