What does Y/- mean?

Y/- means Why not?

This acronym/slang usually belongs to Internet Slang, SMS, Texting & Chat category.
Particularly in Texting Abbreviations
Popularity
0 (0 Votes)
Was it useful?
Share this page

What is the abbreviation for Why not??

Why not? can be abbreviated as Y/-
Other shorthands for Why not? are: NBFF, Nbfr, LHOOQ, NAEB, NACHOS, AWN, NIMTOO, NSFFB, NAWALT, NRND, H0H 0H0, NB, ND, NOKD, NFH, N4U, N/A, NIMTO, BN, NM, NIGO, N.C.E, NAFK, NN, NA, NARU, NAP, NACTAC, NALOPKT, N/A, NEGL, BNR, NIMFY, NA, NC, ND, TV-14, N2MH, NATO, NYET, N/AV, NAND, NCS, NDITB, N/P, N2MHJC, N/A, NS, NM, NAFAIK, NHN, NEDM, NA, XiiO, NP, NP, NAGL, NFS, NM, NCNL, NHFT, NA, NEC, NFA, NOR, NALGO, BNA, NAABSA, WN, NBY, NA, NV, NEI, NFY, NAGBT, NP, NEET, NATM, ND, NAK, NADT, NO, ND, NC, NFAA, N/C, NN, NA, NGT, NA, NYDJ, NAH, NC, NERD, NOMEL, INP, NWOR, NMNM, NAIIU, NGT, Sic, GABBA, NGRI, NFBSK, NAR, NFS, NFW, NOTTOMH, NM, NA, NRFND, NC, NFC, NONY, NXOR, NC, NCA, ND, NFN, NEC, NAFW, NHCCL, NBL, FTNITK, NTOB, NNRN, NLOW, NCA, NinP, N/P, NIMQ, NE, NWS, NLOL, NIMEY, NN, NC, NRPTS, NCR, NETTEL, NFYE, NYAJ, NAM, NBTSC, NAPOTS, NTTAWTT, NAGI, NTTAWWT, NFM, WNTW, NTBU, MITRE, NAHW, NTIMM, NAHM, NQOKD, NNITO, NSBD, NHH, NH, NIMBI, NFI, NFE, NCNGD, NKATA, NTU, NAC, NIMJD, N2M, NEF, yn, NGT, NTIBOA, NNOBI, NAT, NS, NIMN, NGTD, NASA, NFTS, BNDY, NQOCD, NTYA, NTIKO, NDY, NCRMD, NGTW, NNF, NN, NMPA, NFS, NALTD, N2M, NFE, NBF, BNTH, NEI, NAB, NAS, NFW, NRNA, NULLO, NIMBL, NAPWAD, NYP, NCT, NESOI, NEA, NTB, MySQL, NIMBYS, NSFWOS, NN, NRUNRW, EYT, NEET, NR, IYNSHO, 501, NR, NET, NAB, NNTN, NMCMS, NFQ, NSFAQ, ynt, NIB, NFE, NESI, NAMP, NDTS, NTBCW, NQOC, NLD-DOM, NIAMY, NSFMF, NAS, NFCOJ, N2B, NBR, NOYN, NoSQL, NFY, NROK, NUMBY, NBTW, sifn't, NSFAP, NATSBOG, NIICHI, NEFC, NABA, N/R, NFFP, NATOPS, NEOBIG, NJAPF, NIB, NMGOH, NITV, NJTH, NOMW, NAMBY, N/K, NEMO, NTIAO, N, NATBSB, NFRU, NYATG, NDY, NFC, NOHP, NEEM, NYRTS, NIONSC, NQEI, NE, NHAC, ANN, NMCMU, NAIV, NQAYP, NARN, NFI, NTRW, NFA, NMIAOW, NOMT, NIABY, NJFV, NHHG, NALCO, NGBRI, NxFnR, NMSAA, NHMB, INNW, NOCONTRACT, NFW, non-, NVGIB, NTBTS, NRFPTP, NASCIH, NATA, NATO, NFAQ, NTPTFAPOI, NPOPR, NPWAFD, NAA, NSFATV, NITBY, NORSAIR, NFFP, NRFPT, NBI, NAINA, NDOM, NHEHS, NQOT, NIPR, NJFP, NFY, NAGT, NESOI, NAFE, NHJ, NITBAFS, NAA, NVBB, NFGP, INOAVNOT, NAFB, NABD, NFPBA, NRFTICP, NGTF, NHMBA, NIB, NFPE, NATOPS, NARG, NARC, NSF56k, NATLBSB, NSAHB, NR, NBSI, NALT, N/S, NJAMD, NTBCAMA, INNTW, 510, NATM, NESFITBNLTSFT, NGS, NDBLO, NET, NHE, NGAD, 304, NAFT, N/N, NHHO, N2G, NR, NTYAB, NOONG, NAN, NARCF, NYUB, NION, NIOT, NFA, NDAC, NS, NFT, NDH, NBY, NJAA, NFHC, NEM, NR, NTIMMOAD, N/E, NAnt, NALTS, NFI, NR, NIOH, NFG, NFD, NTILI, NFT, NARP, N/T, NJAE, NBM, 406, NFTA, N/R, NAFAL, N/D, NR, NCS, NHC, NR, NAC, NAGD, NONTSDSL, NFG, NMJCY, NTTIAWWT, NABB, NFG, NHP, NED, NIYOBY, NIMN, NS, NAD, NFIDC, NS, N2W, NFI, NGAA, NEI, NAE, HNTB, NDA, NABE, NFI, NAT, NTBUSWAB, ND ND, NCUW, NHCT, NIO, NFA, NAPL, NJAF, NFN, NAP, NBE, NOHOL, NE, NAMD, NH, NHC, NIU, NOGO, N/M, NCW, NAA, NFW, NMOR, NCP, NFI, NWHNRN, NHHT, NHI, NHFF, N/E, NAD, NEARS, NDEF, NIA, NE, NAM, NAFT, NDFC, NCP, NG, NR, NAP-D, NW, NR, NAPS, NE, NID, NAT, NAT, NG, NG, NCN, NFG
What does Y/- mean? It stands for Why not?
What does Y/- mean? - Definition of Y/- - Y/- stands for Why not?. By AcronymsAndSlang.com

Image Source:
Image HTML:
HTML with link:
Share this picture:

Most popular questions people look for before coming to this page

Q:
A:
What does Y/- stand for?
Y/- stands for "Why not?".
Q:
A:
How to abbreviate "Why not?"?
"Why not?" can be abbreviated as Y/-.
Q:
A:
What is the meaning of Y/- abbreviation?
The meaning of Y/- abbreviation is "Why not?".
Q:
A:
What is Y/- abbreviation?
One of the definitions of Y/- is "Why not?".
Q:
A:
What does Y/- mean?
Y/- as abbreviation means "Why not?".
Q:
A:
What is shorthand of Why not??
The most common shorthand of "Why not?" is Y/-.