What does Y/- mean?

Y/- means Why not?

This acronym/slang usually belongs to Internet Slang, SMS, Texting & Chat category.
Particularly in Texting Abbreviations
Popularity
0 (0 Votes)
Was it useful?
Share this page

What is the abbreviation for Why not??

Why not? can be abbreviated as Y/-
Other shorthands for Why not? are: NBFF, NAEB, Nbfr, LHOOQ, NACHOS, NIMTOO, AWN, NRND, H0H 0H0, NB, NOKD, NFH, ND, NSFFB, NAWALT, N4U, N/A, BN, BNR, NM, NEGL, N.C.E, NIGO, NC, NA, NARU, N/A, ND, NAP, NALOPKT, NACTAC, NN, NIMTO, NA, N/P, NAFK, NATO, N/AV, NA, N2MH, NM, N/A, NIMFY, NP, NHN, N2MHJC, NP, NAND, NAGL, NA, NHFT, NS, NM, NOR, NALGO, NYET, WN, NEDM, NV, NFY, NA, NEI, XiiO, NFS, NATM, NP, NO, NEC, NAFAIK, ND, TV-14, ND, NFAA, N/C, NN, NA, NA, NAABSA, NC, NC, NCS, NFA, NGT, NAH, BNA, NBY, NGT, NADT, NAGBT, GABBA, NAIIU, NERD, NA, NGRI, NC, NM, NWOR, NMNM, ND, NFS, NFC, Sic, NC, NFBSK, NCNL, NAK, NAR, INP, NRFND, NEET, FTNITK, NOMEL, NHCCL, N/P, NEC, NCA, NONY, NC, NOTTOMH, NCR, NFW, NETTEL, NNRN, NXOR, NN, NE, NAFW, NYAJ, NLOL, NFN, NRPTS, NBL, NH, NFM, NHH, NAPOTS, NTU, NYDJ, NTTAWTT, NCA, NFTS, NAC, NAT, NGT, NWS, NIMEY, NCNGD, WNTW, NIMBI, NIMQ, NGTW, NAM, NFI, NFS, BNTH, NKATA, NFE, NSBD, NLOW, NN, NNF, NCT, NEF, NAS, NFYE, NCRMD, MITRE, NinP, BNDY, NFE, NTBU, NN, NQOKD, NBTSC, NAHW, NEET, NTIMM, NIMJD, NNOBI, NSFWOS, NESOI, NRUNRW, NNITO, yn, NDITB, NRNA, NSFAQ, NSFMF, NASA, NTOB, NMPA, NTB, NGTD, NQOC, NTTAWWT, NDTS, NTYA, N2M, MySQL, NBF, 501, NALTD, NEA, NAMP, N2B, N2M, NAHM, NROK, NESI, NBR, NYP, NIMBYS, NATSBOG, EYT, NBTW, NIB, NTIBOA, IYNSHO, NQOCD, NOYN, NTIKO, NDY, NFFP, NAGI, NAPWAD, NULLO, NTBCW, NAB, NFQ, NJAPF, NNTN, NYATG, NITV, NEI, NAMBY, NEFC, NQEI, NFW, NMCMS, N/K, NE, N/R, NFC, ynt, NEMO, NET, NFCOJ, NOMW, NFA, N, NQAYP, NTRW, NIB, NALCO, NFY, NR, NFE, NR, NHHG, NABA, NATOPS, NFI, NMGOH, NUMBY, NLD-DOM, NAS, NSFAP, NYRTS, NGBRI, NATA, NEEM, NPOPR, NFAQ, sifn't, INNW, NIAMY, NOMT, NoSQL, NFRU, NJTH, NMIAOW, NIICHI, NS, NDY, NMCMU, NJFV, NARN, NAGT, NASCIH, NEOBIG, ANN, NJFP, NOHP, NVGIB, NSFATV, NRFPT, NATBSB, NATO, NPWAFD, NHEHS, non-, NDOM, NAINA, NFPBA, NMSAA, NORSAIR, NITBAFS, NOCONTRACT, NHAC, NQOT, NABD, NHMB, NATOPS, NHJ, NFFP, NIB, NARG, NR, NJAMD, NAFE, NHMBA, INOAVNOT, NAA, NATLBSB, NAIV, NRFTICP, NRFPTP, NTBCAMA, NSAHB, NITBY, NTBTS, NALT, NDBLO, NBY, NET, NFT, NAA, NxFnR, N2G, NAN, NATM, NHE, NFPE, NFY, NGTF, NAB, NIMBL, INNTW, NIOT, NVBB, NSF56k, NJAA, NR, NDH, NFA, NR, NHHO, NFT, NS, NEM, N/N, NIABY, NAnt, NTIMMOAD, NTPTFAPOI, 304, N/T, NFHC, NYUB, NTIAO, NIPR, NIONSC, NION, N/E, NBI, NARCF, NARP, NFGP, NESFITBNLTSFT, NBSI, NARC, NFTA, NESOI, NAFT, NFG, NONTSDSL, NALTS, N/D, NJAE, NABB, NFIDC, NAD, NHP, NMJCY, NED, NFG, NIOH, NEI, NAC, NR, NFI, NIYOBY, N/S, N/R, N2W, NFD, NAFB, NR, NR, NBM, 510, NIU, NFN, NFI, NIMN, NTILI, NS, NTBUSWAB, NAMD, NGS, NTYAB, NBE, NOHOL, NOGO, NAGD, NJAF, NDA, ND ND, NFA, NHCT, NFI, NTTIAWWT, NGAD, NAE, NDAC, NCUW, NE, NAPL, NIO, NAT, NFG, NOONG, NHC, N/E, NHFF, NAA, NMOR, NHHT, NDEF, 406, NE, NABE, NHC, NWHNRN, NAD, NIMN, NCW, HNTB, NHI, NEARS, NGAA, NS, NIA, N/M, NFW, NG, NFI, NFG, NAP-D, NW, NFW, NDFC, NAM, NAPS, NCP, NCP, NAFT, NR, NR, NE, NH, NCS, NID, NAP, NAFAL, NAT, NAT, NG, NG, NCN
What does Y/- mean? It stands for Why not?
What does Y/- mean? - Definition of Y/- - Y/- stands for Why not?. By AcronymsAndSlang.com

Image Source:
Image HTML:
HTML with link:
Share this picture:

Most popular questions people look for before coming to this page

Q:
A:
What does Y/- stand for?
Y/- stands for "Why not?".
Q:
A:
How to abbreviate "Why not?"?
"Why not?" can be abbreviated as Y/-.
Q:
A:
What is the meaning of Y/- abbreviation?
The meaning of Y/- abbreviation is "Why not?".
Q:
A:
What is Y/- abbreviation?
One of the definitions of Y/- is "Why not?".
Q:
A:
What does Y/- mean?
Y/- as abbreviation means "Why not?".
Q:
A:
What is shorthand of Why not??
The most common shorthand of "Why not?" is Y/-.