What does Y/- mean?

Y/- means Why not?

This acronym/slang usually belongs to Internet Slang, SMS, Texting & Chat category.
Particularly in Texting Abbreviations
Popularity
0 (0 Votes)
Was it useful?
Share this page

What is the abbreviation for Why not??

Why not? can be abbreviated as Y/-
Other shorthands for Why not? are: NBFF, Nbfr, NAEB, LHOOQ, NACHOS, NIMTOO, AWN, NRND, H0H 0H0, NB, NOKD, NFH, ND, NSFFB, NAWALT, N/A, N4U, NEGL, BN, BNR, NM, NC, NIGO, N/A, NA, ND, NARU, NALOPKT, N.C.E, NN, NAP, N/P, NATO, NA, NA, NIMTO, NHN, NM, N/A, NACTAC, NP, NP, NAFK, NAND, NHFT, NA, NIMFY, N/AV, NAGL, N2MH, NS, NOR, WN, N2MHJC, NALGO, NFY, NA, NV, NEDM, NEI, NATM, NP, NEC, NO, NM, ND, NFS, ND, NFAA, N/C, NA, NA, NN, NC, NC, NAABSA, NGT, NAFAIK, NFA, XiiO, NBY, TV-14, NAH, BNA, NGT, NC, NA, NM, NFC, NWOR, NADT, ND, NC, NAR, NFBSK, GABBA, NFS, NERD, Sic, NAK, NCS, NYET, NAIIU, NMNM, NRFND, NEET, NAGBT, NCNL, FTNITK, NGRI, NEC, INP, N/P, NCA, NCR, NC, NOTTOMH, NNRN, NN, NHCCL, NE, NOMEL, NXOR, NAFW, NONY, NYAJ, NETTEL, NFN, NFW, NHH, NFM, NBL, NLOL, NAPOTS, NRPTS, NTU, NFTS, NAT, NGT, NIMEY, BNTH, NCA, NH, NN, NFYE, NYDJ, NIMBI, NCT, NAS, NFS, NCNGD, NGTW, NCRMD, NFI, NSBD, NFE, NKATA, NIMQ, NinP, NAM, NLOW, NAC, NN, NTBU, NNF, NBTSC, NTTAWTT, BNDY, NEF, NEET, NNOBI, NWS, NFE, NQOKD, MITRE, NSFAQ, yn, NTIMM, NSFWOS, NSFMF, NIMJD, NBF, NGTD, NDTS, 501, NQOC, WNTW, NESOI, NNITO, NTB, MySQL, NRUNRW, NALTD, NROK, NAMP, N2B, NRNA, NASA, NTYA, NBR, NIB, NAHW, N2M, NMPA, NTTAWWT, NEA, NFFP, NDITB, IYNSHO, NATSBOG, NTOB, NTIBOA, NQOCD, NFQ, NULLO, NAMBY, N/K, NIMBYS, N/R, NFW, NEFC, NQEI, NITV, NBTW, NAGI, NNTN, NDY, NFC, NAHM, NTBCW, NYP, NESI, NET, NEMO, N2M, NMCMS, NOYN, ynt, NJAPF, NFA, NAB, NOMW, N, NIB, NE, NYATG, NABA, NFY, NTIKO, NQAYP, NALCO, NUMBY, NAS, NMGOH, NAPWAD, NFI, NR, EYT, NHHG, NPOPR, NDY, NEI, INNW, NFE, NATOPS, NGBRI, NIAMY, NOMT, NIICHI, NTRW, NEEM, NATA, NLD-DOM, NYRTS, NFCOJ, NMCMU, ANN, NRFPT, NOHP, NSFATV, NR, sifn't, NFAQ, NAGT, NEOBIG, NMSAA, NFPBA, NoSQL, NSFAP, non-, NATO, NJTH, NVGIB, NARN, NS, NJFP, NPWAFD, NORSAIR, NFRU, NHAC, NFFP, NDOM, NHJ, NIB, NARG, INOAVNOT, NABD, NJFV, NITBAFS, NALT, NAFE, NAA, NSAHB, NAINA, NATBSB, NHEHS, NHMBA, NRFPTP, NMIAOW, NRFTICP, NAIV, NxFnR, NITBY, NDBLO, NVBB, N2G, NQOT, NTBTS, NIMBL, NOCONTRACT, NHE, NATLBSB, NATOPS, NFPE, INNTW, NSF56k, NTBCAMA, NHMB, NAN, NFY, NAA, NJAMD, NIONSC, NHHO, NS, NET, NR, NR, NR, NION, NFA, N/N, NIABY, NIOT, NBI, NFT, NASCIH, NGTF, NTIMMOAD, NFT, NATM, NARC, N/T, NARP, NAFT, NFTA, N/E, NFGP, 304, NBSI, NIPR, NAnt, NESFITBNLTSFT, NTIAO, NIOH, NONTSDSL, NJAA, NYUB, NFIDC, NTPTFAPOI, NFHC, NMJCY, NEI, NHP, NBM, NIYOBY, N/S, NABB, NAB, NDH, NFI, NAD, NFG, NFD, NR, 510, NR, NESOI, NALTS, N/R, NR, NAFB, NBY, NEM, NIO, NDAC, NGS, NAPL, NOGO, NTYAB, NIU, NOHOL, NAMD, NIMN, NHC, NTBUSWAB, NBE, NTILI, ND ND, NFI, NJAE, NHCT, N2W, NAE, NAC, NE, NFN, N/D, NOONG, NAT, NFI, NFA, NCUW, NTTIAWWT, NS, NGAD, NFG, NFG, NDA, NJAF, NMOR, NARCF, NIA, 406, NCW, NABE, NED, NE, NS, NFW, N/M, NGAA, N/E, NHI, NEARS, NAD, NAA, NWHNRN, NHC, NIMN, NDEF, NHHT, NAGD, NAFT, NAP-D, NW, NAPS, NCP, NHFF, NAM, NCP, NDFC, NAFAL, NG, NAT, NAT, NG, NG, NCS, NH, NCN, HNTB, NR, NR, NFI, NID, NAP, NFW, NE, NFG
What does Y/- mean? It stands for Why not?
What does Y/- mean? - Definition of Y/- - Y/- stands for Why not?. By AcronymsAndSlang.com

Image Source:
Image HTML:
HTML with link:
Share this picture:

Most popular questions people look for before coming to this page

Q:
A:
What does Y/- stand for?
Y/- stands for "Why not?".
Q:
A:
How to abbreviate "Why not?"?
"Why not?" can be abbreviated as Y/-.
Q:
A:
What is the meaning of Y/- abbreviation?
The meaning of Y/- abbreviation is "Why not?".
Q:
A:
What is Y/- abbreviation?
One of the definitions of Y/- is "Why not?".
Q:
A:
What does Y/- mean?
Y/- as abbreviation means "Why not?".
Q:
A:
What is shorthand of Why not??
The most common shorthand of "Why not?" is Y/-.