What does Y/- mean?

Y/- means Why not?

This acronym/slang usually belongs to Internet Slang, SMS, Texting & Chat category.
Particularly in Texting Abbreviations
Popularity
0 (0 Votes)
Was it useful?
Share this page

What is the abbreviation for Why not??

Why not? can be abbreviated as Y/-
Other shorthands for Why not? are: NBFF, Nbfr, LHOOQ, NAEB, NACHOS, NAWALT, NIMTOO, AWN, NSFFB, NRND, H0H 0H0, NB, ND, NARU, NOKD, N4U, NFH, NIMTO, N/A, BN, NIGO, N.C.E, NM, NAFK, N/A, NA, NAP, NALOPKT, NN, NACTAC, NIMFY, NEGL, BNR, NA, NC, NDITB, TV-14, ND, N2MH, N/AV, NCS, NYET, NATO, NAND, N2MHJC, NAFAIK, N/P, NS, N/A, NM, NHN, NAGL, XiiO, NEDM, NA, NP, NM, NP, NCNL, NFA, NEET, NHFT, NBY, NFS, NA, BNA, NEC, NAABSA, NOR, NALGO, WN, ND, NV, NAGBT, NEI, NADT, NA, NERD, NFY, NAK, NP, NATM, NO, ND, NFBSK, NYDJ, N/C, NC, NFAA, NGT, NA, NA, NN, NAH, INP, NMNM, NC, NWOR, NAIIU, NOMEL, GABBA, NGRI, NGT, Sic, NAR, NFN, NFW, NOTTOMH, NXOR, NFS, NRFND, NCA, NM, NA, NC, NONY, NFC, NTOB, NC, ND, NAFW, NBL, NEC, NHCCL, FTNITK, NWS, NLOL, NIMEY, NRPTS, NLOW, NAPOTS, NETTEL, NFYE, N/P, NCA, NinP, NNRN, NYAJ, NFI, NQOKD, NE, NAHW, NIMQ, NCR, WNTW, NC, NN, NAGI, NTTAWTT, NBTSC, NTTAWWT, NIMBI, NAM, NFM, NTBU, NTIMM, NSBD, NNOBI, NAHM, NNITO, MITRE, NEF, NHH, NIMJD, NH, NFE, N2M, NAC, NS, NCNGD, NTIKO, NKATA, NEI, yn, NTIBOA, NTU, NGTW, NASA, NAT, NGT, BNDY, NTYA, NGTD, NMPA, NIMN, NIMBL, NQOCD, NCRMD, NFTS, NFW, NAPWAD, NDY, N2M, NALTD, NN, NULLO, NFE, NNF, BNTH, NAB, NFS, NBF, NRNA, NAS, MySQL, 501, NRUNRW, NOYN, NEA, NIMBYS, NCT, NYP, NESOI, NQOC, EYT, ynt, NN, NAB, NSFWOS, NR, NFY, NTB, NR, NEET, IYNSHO, NIAMY, NET, NMCMS, NESI, NSFAQ, NIB, NTBCW, NNTN, NFQ, NAMP, NDTS, NFCOJ, NSFMF, NoSQL, NFE, NLD-DOM, NBR, N2B, NAS, NSFAP, NROK, NEOBIG, NIICHI, NUMBY, NATSBOG, NABA, sifn't, NIB, NBTW, N/R, NEFC, NITBY, NOMW, NMIAOW, NMGOH, NJAPF, NFFP, NEMO, NTIAO, NATOPS, NIONSC, NOMT, N/K, NJTH, NITV, NAMBY, NIABY, NFC, NDY, NQEI, NFRU, NOHP, N, NAIV, NE, NYRTS, NEEM, ANN, NHHG, NYATG, NATBSB, NxFnR, NTRW, NQAYP, NFA, NHAC, NFI, NASCIH, NJFV, NALCO, NQOT, NGBRI, NTPTFAPOI, NMCMU, NOCONTRACT, NARN, NMSAA, NFW, NTBTS, NVGIB, non-, NRFPTP, NHMB, INNW, NVBB, NATA, NHEHS, NBI, NPWAFD, NSFATV, NAA, NIPR, NORSAIR, NAFB, NPOPR, NATO, NFAQ, NHJ, NRFTICP, NHE, NAGT, NDOM, NFY, NAINA, NRFPT, NFFP, NJFP, NESOI, NABD, N/S, NGS, NFGP, NARCF, NAA, NFPBA, NHMBA, NGTF, NAFE, NITBAFS, INOAVNOT, NFPE, NET, NIMN, NATOPS, NIB, NARG, NSAHB, NYUB, NDBLO, NSF56k, NALT, NARC, NBSI, NATLBSB, NTBCAMA, NJAMD, NATM, N2G, INNTW, 510, 304, NESFITBNLTSFT, NR, NHHO, NIOT, NTYAB, NDAC, NFA, NGAD, NS, N/N, NR, NAFT, NFT, NDH, NION, N/T, NAN, NOONG, NBY, NFT, NFG, N/E, NIOH, N/R, NFHC, NFD, NAnt, NE, NJAA, NJAE, NFTA, NEM, NBM, NALTS, 406, NARP, NTILI, NTIMMOAD, NR, NFI, NR, NR, NCS, NHC, N/D, NTTIAWWT, NIYOBY, NS, NONTSDSL, NABE, NHP, NAFAL, NIU, NMJCY, NAC, NR, NEI, NFG, NGAA, NFIDC, NFG, NABB, NED, NFI, NAGD, N2W, NAD, NHI, NS, NOGO, NFA, NAE, NAPL, NOHOL, HNTB, NAMD, NDA, NJAF, NFN, NBE, NIO, NHCT, NTBUSWAB, NFI, ND ND, NHC, NH, NAP, NAT, NCUW, NEARS, NMOR, NHFF, NFW, NCP, NHHT, N/M, NFI, NAA, NIA, NE, NDEF, NWHNRN, NAD, N/E, NCW, NFG, NAM, NR, NG, NG, NR, NAP-D, NDFC, NW, NG, NE, NAFT, NCP, NCN, NAT, NAT, NID, NAPS
What does Y/- mean? It stands for Why not?
What does Y/- mean? - Definition of Y/- - Y/- stands for Why not?. By AcronymsAndSlang.com

Image Source:
Image HTML:
HTML with link:
Share this picture:

Most popular questions people look for before coming to this page

Q:
A:
What does Y/- stand for?
Y/- stands for "Why not?".
Q:
A:
How to abbreviate "Why not?"?
"Why not?" can be abbreviated as Y/-.
Q:
A:
What is the meaning of Y/- abbreviation?
The meaning of Y/- abbreviation is "Why not?".
Q:
A:
What is Y/- abbreviation?
One of the definitions of Y/- is "Why not?".
Q:
A:
What does Y/- mean?
Y/- as abbreviation means "Why not?".
Q:
A:
What is shorthand of Why not??
The most common shorthand of "Why not?" is Y/-.