What does non- mean?

non- means Not.

This acronym/slang usually belongs to Common category.
Popularity
0 (0 Votes)
Was it useful?
Share this page

What is the abbreviation for Not.?

Not. can be abbreviated as non-
Other shorthands for Not. are: AWN, N/A, NRND, NACHOS, LHOOQ, H0H 0H0, N2MH, NAFK, N4U, NACTAC, NIMFY, NAFAIK, N/AV, N.C.E, XiiO, ND, N2MHJC, NM, NAIIU, NAGBT, Nbfr, NIMTOO, NBFF, NYET, NAWALT, NAEB, NAGL, NIMTO, NTBU, NRFND, TV-14, NARU, NSFFB, NA, NQOC, NB, NLOW, NFI, NA, NEET, NOKD, NOMEL, NTRW, N/A, N/A, NAB, NALOPKT, NM, NR, NAP, NTOB, BN, NAND, NN, NS, NFS, NAPOTS, NFW, GABBA, NBL, NFN, Sic, NIGO, NTU, NOTTOMH, NADT, NATBSB, NIMBI, NFYE, NAK, NERD, NFA, NASA, NAGI, NYDJ, NEOBIG, NAPWAD, NNITO, NTIMM, NAHW, NRFPT, MITRE, NTIBOA, NTIKO, NS, NFH, NBSI, NoSQL, BNA, N2M, NAHM, NEGL, NTTAWWT, INNTW, N2M, NCS, NXOR, ND, NDITB, NOYN, NFS, MySQL, NTYA, NCA, NEDM, NEI, NHN, NGTW, NWS, NNRN, NIMQ, BNDY, NQOKD, NAABSA, NFT, NALTD, NCNL, BNR, NBY, INP, NAH, NSFAQ, NEF, NRPTS, NA, NOMT, yn, NFM, NSBD, NCRMD, NMNM, NinP, WNTW, NIMEY, NATO, NNOBI, NGRI, NYRTS, NC, NAM, IYNSHO, NFY, NAFW, NFBSK, NFW, NGT, NOR, NH, NIMJD, NEC, NA, 501, NM, NESOI, ND, NP, NO, NYP, NYUB, NFI, NP, NKATA, NHFT, NWOR, NAB, NAMBY, WN, NGBRI, NDY, NQOCD, N/P, NSFAP, NN, NONY, NBTSC, 406, NRNA, NJTH, NDTS, NEI, NTTAWTT, INNW, NATM, NNF, NLOL, NEC, NP, NYAJ, NR, NRUNRW, NULLO, NTB, NR, NA, NMSAA, NHCCL, N/C, NALGO, NTILI, NCR, NAFT, NGT, EYT, NETTEL, NV, ND, sifn't, NEET, NIMBL, NBY, NA, NSFMF, NHJ, NCNGD, ynt, NARP, NMGOH, 304, NAR, NFAA, NHE, NIMBYS, NSFWOS, NFC, NESI, N/R, NFE, NC, FTNITK, NLD-DOM, NUMBY, NAC, NFCOJ, NC, NFE, NFG, NA, NTIAO, NAS, N/S, NE, NED, NFE, NTBCW, NBI, NMCMS, NIABY, NASCIH, NMPA, NEFC, NIMN, NITBY, NBTW, NC, NIAMY, NEMO, NIPR, NGT, NEA, NG, NAT, NCA, NGTF, NTPTFAPOI, NAA, NIB, NBF, NM, NMIAOW, NC, NFFP, NAGT, NRFPTP, NGTD, NC, NET, ND ND, NA, NALCO, NIICHI, NARC, NIU, NNTN, NIONSC, NFY, ND, NTTIAWWT, NFS, NFTS, NATSBOG, NAMP, NE, NQOT, NFAQ, N2B, NOMW, NHH, NABA, N/D, NARN, NHI, NFTA, NE, N/R, N/P, NFQ, NVGIB, NxFnR, NAA, NG, NJFV, NVBB, NATA, NDBLO, NOHP, NOCONTRACT, NR, NAS, ANN, NYATG, NION, NTBTS, NN, NORSAIR, NFI, NMCMU, NN, NSF56k, NTYAB, NALTS, NITBAFS, NAFB, NOONG, NFW, NATOPS, NHMBA, NFD, NFC, NFA, NATO, NGS, NIB, NROK, NHHG, NR, BNTH, NFRU, NAINA, NR, NN, NBR, NESOI, NFT, NEEM, NARCF, NPOPR, NJAPF, NSFATV, NFY, NCT, NFI, NDH, NITV, NBE, NATLBSB, NQEI, NFA, N/N, N/K, NIMN, NFG, N/E, NRFTICP, NFG, NAN, NIB, NFFP, NJFP, NDY, NFA, NEM, N, NHAC, NQAYP, NHEHS, NAIV, NAMD, NWHNRN, NAPL, NMOR, NIYOBY, NTBUSWAB, NJAA, NFI, NHMB, NJAE, NALT, NAE, NFPBA, NABD, N/M, NFGP, NHP, NIOT, NARG, NTBCAMA, NGAA, NFG, NAGD, NATM, 510, NEI, NDAC, NDOM, NATOPS, NPWAFD, NCP, NCN, NGAD, NJAMD, N2G, NHFF, NABB, NBM, NTIMMOAD, NAFE, NR, NAC, NS, NHHO, NR, INOAVNOT, NAT, NR, N/E, NONTSDSL, NHHT, NMJCY, NHC, NS, NIOH, NSAHB, NS, NFPE, N/T, NESFITBNLTSFT, NFI, NOGO, NFIDC, N2W, NHCT, NDA, NABE, NDEF, NET, NJAF, NCS, NHC, HNTB, NR, NFHC, NAP-D, NFW, NAD, NW, NAP, NAFAL, NE, NID, NAT, NCW, NCP, NAA, NAnt, NOHOL, NFN, NDFC, NAM, NAFT, NEARS, NE, NH, NAPS, NIO, NIA, NAD, NG, NAT, NCUW
What does non- mean? It stands for Not.
What does non- mean? - Definition of non- - non- stands for Not.. By AcronymsAndSlang.com

Image Source:
Image HTML:
HTML with link:
Share this picture:

Most popular questions people look for before coming to this page

Q:
A:
What does non- stand for?
non- stands for "Not.".
Q:
A:
How to abbreviate "Not."?
"Not." can be abbreviated as non-.
Q:
A:
What is the meaning of non- abbreviation?
The meaning of non- abbreviation is "Not.".
Q:
A:
What is non- abbreviation?
One of the definitions of non- is "Not.".
Q:
A:
What does non- mean?
non- as abbreviation means "Not.".
Q:
A:
What is shorthand of Not.?
The most common shorthand of "Not." is non-.
You can also look at abbreviations and acronyms with word non- in term.