What does HAN mean?

HAN means How About No?

This acronym/slang usually belongs to Internet Slang, Chat Texting & Subculture category.
Popularity
0 (0 Votes)
Was it useful?
Share this page

What is the abbreviation for How About No??

How About No? can be abbreviated as HAN
Other shorthands for How About No? are: NCNCNC, NKORL, NAFNAC, Nnn, NC-17, NP, NSNSNS, n2a, NAD, NCD, N/S/R, N-BF, Rafferty rules, NBNH, NRSVP, NOH8, NC, NINP, NBA, NUNP, NEN, NGDGU, NBD, NOTAFLOF, NAH, NAD, NBHNC, NOAEL, NOFIN, NWTBF, NDV, NCNC, NQNS, NFC, NVOL, NC, INPO, ANM, WNOHGB, NNTK, NA, NPNB, NAD, NIDWTC, NR, NW, NINJA, NSNSNP, NPNC, NTIW, NPNT, YNGB, NW, NTFND, NFETP, NMRIH, NBIF, NBSP, NDK, NCD, NCNS, NMNQ, N/C, NORDO, NU, NOAEC, NO1, NFAR CH, ND, NFT, NBE, NBC, NCNC, NSGNSNCNO, NKY, NSNS, NR, N, NBG, NTLB, NAR, NFWIH, NA, N/C, NINJA, NAF, NMN, NBC, NCR, NARB, NSNC, NCV, NBSB, NHF, NTIG, NPOF, NCLB, NPNT, NINK, NR, NAPNOC, NBZ, N/A, NIAOB, NCNC, NWNJ, NLSTP, NB/NE, NINJA, n.d., NCWX, NADN, NPNC, NFB, NSTAFL, NOREC, NMNL, NHFI, NOCHG, NPNG, No-Tx, NSTIW, NOHOSH, NDL, NEWBY, NMNHNBLM, NKEA, NAD, NC, NJB, N/C, N/R, NAFOD, NIEX, NSTAAFL, NHNF, WNLOG, NAR, NWKU13CSTM, NN, NCR, NCD, NCNS, NUFAN, NSAAR, NWNC, NDF, NDI, NCV, NP, NCP, NVMOS, NC, NTXT, NM, NP, NGR, NROP, NPFH, NN, NIWW, NFG, ND, NM, NP, NFC, NCNC, N/P, NR, NS, NE, NA, NC, NNIM, N/M, NAJM, NDL, NGCCFT, 2STP, NFG, NGNM, NNNSV, NP, 7600, NOLU, NB, NP, NR, NAUF, NAPD, NSND, NBFD, NM, NP, NCE, NBOR, NP, NOPAR, NR, NNNEI, NA, NC, NE, NPNS, NC, ND, N/P, FNR, NDOPA, ND, NP, NC, NOFORD, NWNP, NAI, NBX, NLPW, NNFB, NKMA, NC, NA, NRNS, NANLD, NB, NINO, NA, NN, NA, WXNIL, NPCAD, NNFFL, NA, NB, N/P, NCF, NP, NDNR, NDZ, N/C, NM, NLHE, NCD, NCDD, NC, NP, NC, NP, NDE, NLTCOB, NWNC, NP, NARP, NUCEM, FNPR, N/G, NCLBA, NFLAOF, NR, NACL, ANEXGOVT, NDE, NB, NAIC, NAL, NTL/SVC, NPNS, NCIH, NOFUN, NOCR/LF, NORPI, NSTTKAF, NRNF, NINR, NAEL, NCR, NS/FSB, NAR, NIBMAR, NQK, NM, ND, NAYY, NGWP, NGNM, NGNM, NNSN, NESI, NA, NHTDTB, NOLAJBS, NSOH, N/D, NNGS, INAD, NWJ, NFB, NBPT, NCR, NPNE, NM, NC, NCL, N/T, NCNC, NAYYY, NoCeM, NSHCD, NRPR, NFC, NCIS, NAK, NRNA, N/M, NFC, NC/PD, NNGCC, NCFC, NFSC, NCF, NDLB, NDZ, NAR, NCD, NED, NFWITW, NCB, NIAMC, NPNF, NC, NC, N, NWRUS, NP, NQAT, NBC, NDE, NSNP, NNEL, NP, NB, NB/E, NEOFF, RAWE, NOLF2, N/R, NS, NCLB, NINA, NFSL, NAP, NPDHL, NAA, NTL/PVC, 2DSA, NDV, NBI, NCND, NWNW, NR, NETR, NPNI, NCA, NOTRAG, NIEXPG, NMARS, FINO, NR, NSNR, WNMHGB, NFW, NCD, NWAIC, NLDDO, NDIT, NR, NBB, NGTMR, NAB, NDD, NAF, NN, NCATT, NEOFF, NLSTKD, NAIR, ND, NCB, NM, NASH, 204, NFE, NASCP, NDV, NAPA, NMI-ST, NCSS, NIBNS, NCTT, NS, NAI, NORIV, NCR, NPFTD, NCCZ, NAI, FNO, NMLBC, NPBAH, NCJASC, NOIFN, NTLTP, NCB, NSCSWD, NAP, NDT, NR, NAAC, NAFF, FNAR, NCLB, NOLOC, NWNP, NDU, NHF, NCNP, NFNP, NLWLY, NR, NBU, NCIP, NBH, NPIRTA, NP, NDDM, NHBTP, AA, NCNP, NCIS, NFC, NFE, NOHUP, NWRWBT, NS, NOMOD, NCNT, NFD, NWEOI, NDF, NFT, NBF, NS, NNAFJ, NAD, NOTAR, NCIP, NETA, NFG, NOTACK, N/P, NGNC, NBS, NEFI, NS, NFD, NDSR, NAI, NDH, NWPN, NH/EC, NCD, NBF, NDK, NFC, NEFA, NWNL, NHI, NFD, NFG, NDD, NDT, NCP, NMNW, NBFS, NFE, NEDD, NS, NMF, NCNM, NS, NBC
What does HAN mean? It stands for How About No?
HAN - How About No? in Internet Slang, Chat Texting & Subculture by AcronymsAndSlang.com

Image Source:
Image HTML:
HTML with link:
Share this picture:

Most popular questions people look for before coming to this page

Q:
A:
What does HAN stand for?
HAN stands for "How About No?".
Q:
A:
How to abbreviate "How About No?"?
"How About No?" can be abbreviated as HAN.
Q:
A:
What is the meaning of HAN abbreviation?
The meaning of HAN abbreviation is "How About No?".
Q:
A:
What is HAN abbreviation?
One of the definitions of HAN is "How About No?".
Q:
A:
What does HAN mean?
HAN as abbreviation means "How About No?".
Q:
A:
What is shorthand of How About No??
The most common shorthand of "How About No?" is HAN.
You can also look at abbreviations and acronyms with word HAN in term.