What does TA-077 mean?

TA-077 means 1-

This acronym/slang usually belongs to Medical & Science category.
Popularity
0 (0 Votes)
Was it useful?
Share this page

What is the abbreviation for 1-?

1- can be abbreviated as TA-077
Other shorthands for 1- are: 1PP, 1MU, D-6, 1BH, HSQC, d-DAVP, p88 HRP, B-PFA, D-GPC, D-GPE, DA12, o-NPTT, m-TAN, D3Ts, P12P, PCPP:SA, HA-966, P5CDH, m-ChPB, POPE:POPC, HEDP, DiC8, MAPD, POPC/POPG, LAB1, PAGPC, DMMB, DAKG, DGJ, SOPC, PDO, PEPAP, DBN, TCA, millenium., POVPC, DFO, EDC, TBD, GPC, DD, HFIP, DOTAP, DII, GPE, DDT, ACPC, P5CS, CBH 50, DMX, 1-1 DCA, EBT, ICAM-1, ET-18-OCH3, Ac10c, CDTA, MPTP, AGP-1, TTCY, HI-IM, DOPE, AACA, PHPC, BCU, ACNU, HEBP, dsDNA, APTH, Ac11c, PAN-6S, DPPH, ABFA, NAX, DBU, AGEPA, BCNU, DHPE, DCDMH, -GPC, CBH I, EDC, CCNU, ACDA, MPBZ, EXLA, DICA, BDMAP, DOXP, DPPH, MeCCNU, FDAA, MTSSL, DPPC, 1PL, EDC, CNU, EBNU, BMIC, POPC, POPG, DMH, CPH, CMP, POPC, PnPC, FLEC, DPPH, TMA-DPH, M2P, NBD-PC, DG0, DMPA, BDV, DAPP, TNAZ, BTCP, DPNO, DDE, DAVP, DVDAVP, MPPP, PDMP, dD-AVP, BDHP, POPC, CP94, CDI, TCDI, AGP-2, OADG, OAPA, BTSE, TCPO, MMEM, CBH II, MPIC, PPD, NMMP, MOPIP, ACBC, DPDE, DMPP, DNS-, DHB, ANS, dTDAVP, DIMP, CPP, EDAC, DPSX, DOTAP, DOTAP, BDG, DX5P, APOC, P5CS, BDPA, AGEPC, DCPA, ENP, DBCP, FRSDT, 1,4-(bu)dab, ECDI, POPC, BBAB, DG2, P5C, araT, BPP, NAP, POPC, NEIC, PAPC, PLPF, MPMS, TPNO, Mpa1, DnPrPT, ANS, TaClo, DTA, DPGG, TCP, EPNP, ENPP, DEPE, PCA, DPAVP, NDI, DMTU, CCNU, ACS, PC*, PCH, AP-APA, DPMX, OSA, DHP, PEPC, GPI, DAD, NAZ, AAT, POPC, CDAP, POPC, CBH 58, DNFB, CHB, DMO, POPG, TCP, TMA-DPH, EBT, ANS, NNMB, NPE, DRE, DPX, BCPB, APD, APD, ACC, AraC, ACC, FPP, APA, POPE, MMI, POPG, GPC, CPP, mCPP, DPSPX, DXR, MPMS, OAG, PYCS, HPMPC, ACC, Me-CCNU, HEPT, MeCAAVP, MIP, 4-AP, DTG, GPC, NNMP, ANS, CPT, DMT, AHBA, DMPE, 1-HP, araU, CPX, DDOP, 1v1, CBDCA, CPT, HITC, PLPC, CDNB, PEPC, 1U, HDI, BTCP, MPP, GPE, MMPM, DAB, araCTP, GghA, PPC, MPP, ENP, H-7, DICA, CCNU, CAPP, ANS, PAF, NNMBz, NQSA, OPPCE, DPE, NEC, NDI, HCFU, DEP, TMCH, ANSA, ANS, TPNO, ANS, DXPS, DXS, OMDA, MMI, TCP, ADDP, PAG, PCC, NCA, NGE, OP, ODG-PFA, NQ2S, OM-GPC, PDT, MRW, 1h, MPP, MNU, 1U, MPMS, pdu, MPMS, POPC, HTHQ, DAG, H-7, CCA, BV-araU, AraC, CCC, DACCP, DSPT, DCP, AGPC, AIP, DAB, HEPT, ACPC, PCP, FAMP, MPP, GPI, PDC, ACCO, CDI, ACCD, MSNT, EBT, CDTA, DPH, 1%FTP, EDCI, DPX, DTT, BMMCC, CEU, DVDAVP, DTG, NEA, PCM, CDAP, MCP, HPPC, P5CR, IPP, POPC, CBP, LPA, LPA, m7G, AraC, DAPD, MIAA, CPX, POPG, DBCP, GPC, ACA, DBG, DBH, GPC, DPC, OAG, ANS, POPC, POPC, POPG, DPB, ANS, SMMB-1, DAG, cIP, PDA, PI(E), ara C, OAG, ARA-C, APA, PCR, ANS, AraC, DMH, PDPC, PBM, DLPE, DNCB, NNMA, MPP, HVDRR, MOP, MPX, EDTA, 1-U, 1X, NP, MIAA, PDAM, IP3, hVDR, PAPE, hVDR, MeCAOT, MCD, 1M4JC, MPP, Cee, NPO, POPG, CEA, ACPC, NEI, DSPC, NEM, OAG, MBAA, MCCA, OMG, DPX, LPA, 1&5YP, BDA, IMSP, IICR, AGP, DAB, ISC, LPC, GPT, OAG, AVG, MMI, PCHP, NGT, MPX, ANS, HBTU, NAA, DMH, ACC, Nac, a-X, FT, CMP, DTG, ACA, GPC, PDP, AraC, NGT, pdu, PDP, POPG, NPO, FTs, EPE, NAS, GPE, HEPT, LPC, MAM, ACO, NDI, DHD, PHP, DMH, ACT, NGT, NMA, CPBG
What does TA-077 mean? It stands for 1-
What does TA-077 mean? - Definition of TA-077 - TA-077 stands for 1-. By AcronymsAndSlang.com

Image Source:
Image HTML:
HTML with link:
Share this picture:

Most popular questions people look for before coming to this page

Q:
A:
What does TA-077 stand for?
TA-077 stands for "1-".
Q:
A:
How to abbreviate "1-"?
"1-" can be abbreviated as TA-077.
Q:
A:
What is the meaning of TA-077 abbreviation?
The meaning of TA-077 abbreviation is "1-".
Q:
A:
What is TA-077 abbreviation?
One of the definitions of TA-077 is "1-".
Q:
A:
What does TA-077 mean?
TA-077 as abbreviation means "1-".
Q:
A:
What is shorthand of 1-?
The most common shorthand of "1-" is TA-077.