What does TA-077 mean?

TA-077 means 1-

This acronym/slang usually belongs to Medical & Science category.
Popularity
0 (0 Votes)
Was it useful?
Share this page

What is the abbreviation for 1-?

1- can be abbreviated as TA-077
Other shorthands for 1- are: 1PP, 1MU, d-DAVP, p88 HRP, D-6, 1BH, D-GPC, B-PFA, D-GPE, D3Ts, HSQC, DA12, m-TAN, P12P, o-NPTT, HA-966, PCPP:SA, POPC/POPG, P5CDH, m-ChPB, POPE:POPC, HEDP, LAB1, DMMB, PEPAP, DiC8, PAGPC, millenium., DAKG, MAPD, dsDNA, SOPC, DGJ, DBN, TCA, PDO, POVPC, DFO, TBD, DOTAP, HFIP, EDC, GPC, HI-IM, EBT, DDT, DD, DII, ICAM-1, GPE, P5CS, Ac10c, MPTP, CBH 50, ACPC, HEBP, 1-1 DCA, CDTA, PHPC, APTH, DOPE, EDC, TTCY, BCNU, DMX, Ac11c, ET-18-OCH3, DCDMH, BCU, MeCCNU, DBU, AGP-1, AGEPA, ACNU, AACA, CBH I, PAN-6S, DOXP, DNFB, ACDA, DPPH, EDC, FDAA, NAX, MPMS, ABFA, EXLA, CCNU, BTSE, -GPC, DICA, DHPE, DPPH, BDMAP, PnPC, DPAVP, EBNU, EDAC, NBD-PC, MPBZ, 1PL, CNU, MTSSL, BDV, Mpa1, DMH, DPPC, TCPO, BMIC, ANS, FRSDT, DMPA, DAVP, POPG, TMA-DPH, dD-AVP, DPPH, DHP, DG0, DNS-, CPH, FLEC, MMEM, DMTU, DOTAP, MPPP, AGEPC, CBH II, POPC, POPC, BTCP, M2P, CDI, CMP, DAPP, CP94, OADG, BDPA, POPC, TNAZ, PPD, BDHP, DVDAVP, DMPP, DOTAP, DDE, AGP-2, DHB, DPDE, PDMP, OAPA, APOC, ACS, DPNO, dTDAVP, 1,4-(bu)dab, ANS, ENP, BBAB, Me-CCNU, 1-HP, EPNP, DX5P, ACC, TCDI, TaClo, araT, DPGG, APD, DIMP, DnPrPT, MOPIP, CPP, BPP, P5CS, ACBC, DTA, AP-APA, ANS, NEIC, PLPF, CDAP, DPSX, DTG, 1U, ENPP, DEPE, DDOP, DCPA, DBCP, MMPM, CBH 58, CPP, BDG, POPC, MPIC, POPC, NMMP, POPG, ECDI, TCP, DMT, PC*, P5C, DRE, PCH, DPMX, TMA-DPH, HITC, TCP, APD, PAPC, 4-AP, TPNO, GghA, MPMS, ACC, CCNU, MMI, NNMB, DG2, ANS, NAZ, DAD, CPT, GPI, AAT, OSA, PEPC, LPA, NDI, DSPT, PCC, NAP, POPC, H-7, AHBA, CHB, AraC, ANS, ANS, FPP, EBT, BTCP, POPC, DXS, GPC, NPE, MIP, CPX, MPMS, BCPB, MeCAAVP, NQ2S, DPSPX, 1U, PCA, 1v1, DPX, ACC, DMPE, DMO, APA, GPC, HEPT, ENP, POPE, araU, H-7, mCPP, NDI, DAB, CEU, PYCS, DXR, HPMPC, DAB, CBDCA, CPT, TMCH, DICA, CAPP, HTHQ, POPG, DXPS, DPE, LPA, NQSA, DACCP, TCP, NEC, ANS, NNMP, CDNB, AIP, HDI, NNMBz, HCFU, DBCP, CBP, PEPC, MPP, ANSA, PLPC, TPNO, DEP, araCTP, GPE, DAPD, CCNU, MPP, OAG, BV-araU, MNU, MPP, DAB, ARA-C, NGE, 1%FTP, MMI, LPA, m7G, MRW, AraC, PAPE, FAMP, OMDA, CDAP, DCP, CCC, ACPC, CCA, PPC, AGPC, CDTA, AraC, OPPCE, OM-GPC, ODG-PFA, NP, PAF, DAG, HEPT, PI(E), MPMS, P5CR, OP, 1-U, POPC, POPC, CDI, BMMCC, Cee, PDC, PDT, ADDP, pdu, PAG, CEA, AraC, 1h, NCA, MPP, DVDAVP, ACCO, DTT, MeCAOT, ACCD, ACA, DBG, EBT, IPP, EDCI, DPX, GPI, DBH, MCP, MSNT, HPPC, CPX, GPC, GPC, DTG, MIAA, DPH, ISC, IP3, DAG, hVDR, hVDR, APA, HVDRR, DSPC, PCM, ACPC, ANS, DLPE, HBTU, IMSP, SMMB-1, MIAA, MPX, ara C, PDAM, DPB, MPX, 1&5YP, MPP, ANS, DNCB, MOP, cIP, MCD, MPP, ANS, POPG, EDTA, PCP, DMH, DPC, 1X, 1M4JC, NEA, AGP, DPX, POPG, AVG, ACA, ACC, AraC, POPG, PDPC, DMH, POPC, POPC, BDA, DTG, GPC, PBM, NPO, PCR, GPT, OAG, IICR, MMI, ANS, OAG, LPC, FT, MCCA, CMP, NEI, MBAA, PDA, NNMA, NEM, LPC, Nac, ACO, MAM, NGT, NAA, NGT, OAG, CPBG, PCHP, DHD, EPE, FTs, PDP, PDP, GPE, ACT, OAG, pdu, DMH, OMG, a-X, HEPT, NAS, NPO, PHP, NMA, POPG, NGT, NDI
What does TA-077 mean? It stands for 1-
What does TA-077 mean? - Definition of TA-077 - TA-077 stands for 1-. By AcronymsAndSlang.com

Image Source:
Image HTML:
HTML with link:
Share this picture:

Most popular questions people look for before coming to this page

Q:
A:
What does TA-077 stand for?
TA-077 stands for "1-".
Q:
A:
How to abbreviate "1-"?
"1-" can be abbreviated as TA-077.
Q:
A:
What is the meaning of TA-077 abbreviation?
The meaning of TA-077 abbreviation is "1-".
Q:
A:
What is TA-077 abbreviation?
One of the definitions of TA-077 is "1-".
Q:
A:
What does TA-077 mean?
TA-077 as abbreviation means "1-".
Q:
A:
What is shorthand of 1-?
The most common shorthand of "1-" is TA-077.