What does TA-077 mean?

TA-077 means 1-

This acronym/slang usually belongs to Medical & Science category.
Popularity
0 (0 Votes)
Was it useful?
Share this page

What is the abbreviation for 1-?

1- can be abbreviated as TA-077
Other shorthands for 1- are: 1PP, 1MU, p88 HRP, d-DAVP, D-6, D-GPC, B-PFA, 1BH, D-GPE, D3Ts, DA12, m-TAN, HSQC, P12P, P5CDH, POPC/POPG, o-NPTT, HA-966, m-ChPB, PCPP:SA, POPE:POPC, HEDP, LAB1, PAGPC, DMMB, DAKG, dsDNA, PEPAP, DiC8, millenium., MAPD, SOPC, DGJ, PDO, TCA, DBN, DFO, POVPC, TBD, ICAM-1, DOTAP, HI-IM, HFIP, EDC, DDT, DII, GPC, Ac10c, EBT, DD, MPTP, P5CS, GPE, CBH 50, HEBP, APTH, ACPC, MPMS, CDTA, PHPC, -GPC, 1-HP, 1-1 DCA, EDC, BCNU, AGP-1, PnPC, DOPE, MeCCNU, EDC, AGEPA, Ac11c, TTCY, DCDMH, BTSE, DMX, BCU, ET-18-OCH3, EDAC, FDAA, PAN-6S, CBH I, ACNU, EBNU, DBU, DOXP, DNFB, ACDA, EXLA, AACA, NAX, DPPH, ABFA, NBD-PC, DPAVP, CCNU, DMPA, DHPE, DICA, BDMAP, CNU, TCPO, DMH, DPPH, BMIC, BDPA, DG0, MPBZ, Mpa1, MMEM, MPMS, 1PL, BDV, TMA-DPH, DPPC, APD, DAPP, CBH II, PCC, BPP, MTSSL, BTCP, 1U, DHP, ANS, TNAZ, dD-AVP, DMTU, AGEPC, FRSDT, DPPH, FLEC, BDHP, DAVP, OAPA, POPG, POPC, CPH, CDI, dTDAVP, Me-CCNU, POPC, DNS-, PPD, CP94, DOTAP, MPPP, CCNU, CMP, POPC, PLPF, TaClo, AGP-2, M2P, 1,4-(bu)dab, ACS, PAPC, DDE, DCPA, DHB, DPDE, ECDI, DMPP, OADG, MMPM, BBAB, DPGG, CBH 58, PDMP, AP-APA, DIMP, DPNO, araT, DTG, TMA-DPH, DOTAP, TCP, DDOP, DX5P, APOC, ANS, DVDAVP, DnPrPT, CPP, DTA, ACC, ANS, GghA, 4-AP, MOPIP, P5CS, DEPE, ACBC, TCDI, DMT, EPNP, POPG, DPSX, ENP, CPP, BDG, POPC, 1U, HITC, CCNU, CDTA, ANS, TCP, DICA, NMMP, CDAP, NEIC, LPA, ACC, MPIC, 1v1, POPC, P5C, MMI, DRE, PAF, CPT, NAZ, ENPP, DBCP, DAD, MPMS, AHBA, DPMX, DSPT, ANS, APD, APA, ARA-C, PCH, PEPC, DAB, H-7, TPNO, POPC, BTCP, DMPE, PC*, BCPB, DXS, NNMB, GPE, OSA, ANS, ANS, H-7, DG2, GPI, AAT, DXPS, m7G, NQ2S, CEU, NDI, AraC, NAP, CHB, DPSPX, TMCH, CPT, CPX, DAB, POPC, ENP, FPP, Cee, GPC, MeCAAVP, CBP, araU, HEPT, DAG, DPE, DXR, EDCI, ACC, MIP, DPX, NPE, DMO, EBT, PCA, GPC, OAG, mCPP, HTHQ, PEPC, POPG, LPA, LPA, NDI, POPE, HEPT, PYCS, HPMPC, DAG, CBDCA, DAB, DBCP, araCTP, AGPC, AIP, CAPP, DEP, MPP, ANSA, MPP, DACCP, PDT, TCP, NNMBz, CDNB, NQSA, HDI, AraC, NNMP, NGE, DAPD, BV-araU, HCFU, AraC, NEC, PLPC, TPNO, MPMS, SMMB-1, MMI, NCA, CCA, MMI, MNU, 1%FTP, ANS, PPC, NEI, CCC, CDAP, MRW, ACPC, MPP, MPP, MSNT, OM-GPC, hVDR, P5CR, 1-U, OMDA, PAPE, AraC, DCP, DVDAVP, ODG-PFA, CPX, POPC, FAMP, OPPCE, NP, NEM, ADDP, pdu, 1h, PI(E), POPC, CDI, ANS, ANS, OP, PAG, BMMCC, CEA, DBG, DBH, PDC, DPH, DTG, ACCO, MIAA, hVDR, GPC, HPPC, ACA, ACCD, LPC, GPI, DPX, IPP, MeCAOT, DTT, MCP, MCD, EBT, AGP, IMSP, DPB, MPX, GPC, PDAM, EDTA, PBM, HVDRR, ara C, POPG, APA, cIP, IP3, PDA, PCM, PCR, ISC, PCP, ACC, DLPE, DPC, MPP, MPP, MOP, HBTU, MPX, DNCB, NEA, 1&5YP, MCCA, ACPC, AraC, PDPC, 1X, DSPC, DMH, MIAA, 1M4JC, ANS, POPC, GPT, CMP, ACA, FT, BDA, DPX, NPO, OAG, NNMA, GPC, NDI, Nac, AVG, DMH, OAG, DTG, PCHP, IICR, POPC, MBAA, POPG, DHD, POPG, NGT, EPE, CPBG, DMH, NGT, LPC, ACO, ACT, NAA, HEPT, FTs, PDP, GPE, a-X, PDP, pdu, OAG, OAG, OMG, MAM, NMA, PHP, POPG, NPO, NGT, NAS
What does TA-077 mean? It stands for 1-
What does TA-077 mean? - Definition of TA-077 - TA-077 stands for 1-. By AcronymsAndSlang.com

Image Source:
Image HTML:
HTML with link:
Share this picture:

Most popular questions people look for before coming to this page

Q:
A:
What does TA-077 stand for?
TA-077 stands for "1-".
Q:
A:
How to abbreviate "1-"?
"1-" can be abbreviated as TA-077.
Q:
A:
What is the meaning of TA-077 abbreviation?
The meaning of TA-077 abbreviation is "1-".
Q:
A:
What is TA-077 abbreviation?
One of the definitions of TA-077 is "1-".
Q:
A:
What does TA-077 mean?
TA-077 as abbreviation means "1-".
Q:
A:
What is shorthand of 1-?
The most common shorthand of "1-" is TA-077.