What does TA-077 mean?

TA-077 means 1-

This acronym/slang usually belongs to Medical & Science category.
Popularity
0 (0 Votes)
Was it useful?
Share this page

What is the abbreviation for 1-?

1- can be abbreviated as TA-077
Other shorthands for 1- are: 1PP, 1MU, p88 HRP, d-DAVP, 1BH, D-6, B-PFA, D-GPC, HSQC, D-GPE, DA12, D3Ts, o-NPTT, m-TAN, P12P, PCPP:SA, HA-966, POPE:POPC, m-ChPB, P5CDH, HEDP, POPC/POPG, DiC8, DMMB, LAB1, MAPD, PEPAP, millenium., PAGPC, DAKG, SOPC, DGJ, DBN, PDO, POVPC, TCA, TBD, DFO, EDC, GPC, HFIP, DD, DOTAP, GPE, DII, P5CS, HI-IM, DDT, EBT, CBH 50, ACPC, PHPC, ICAM-1, DOPE, MPTP, 1-1 DCA, CDTA, Ac10c, APTH, dsDNA, DMX, ET-18-OCH3, TTCY, Ac11c, AGP-1, HEBP, ACNU, BCNU, BCU, DBU, AACA, AGEPA, PAN-6S, DCDMH, EDC, ABFA, NAX, MeCCNU, -GPC, CBH I, EDC, DNFB, PnPC, DPPH, FDAA, ACDA, DHPE, DICA, CCNU, BDMAP, DOXP, DPPH, EXLA, MPMS, MPBZ, 1PL, CNU, BMIC, DPPC, MTSSL, POPG, EBNU, DMH, BDV, DG0, POPC, POPC, DPPH, TMA-DPH, CPH, FLEC, DAVP, DMPA, MPPP, AGEPC, MMEM, POPC, NBD-PC, CMP, DAPP, TCPO, PDMP, OADG, BDHP, DHP, TNAZ, CP94, CDI, M2P, BTCP, PPD, OAPA, CBH II, dD-AVP, DDE, 1,4-(bu)dab, APOC, EDAC, DMTU, DPDE, DPNO, DVDAVP, DNS-, BTSE, DHB, DOTAP, TCDI, araT, AGP-2, dTDAVP, DMPP, APD, DIMP, ENP, NEIC, POPC, POPC, TaClo, MPIC, NMMP, DOTAP, DX5P, ANS, 1-HP, DPGG, PLPF, ACBC, MOPIP, Me-CCNU, DBCP, DEPE, TCP, DPSX, BDPA, ANS, P5CS, BDG, BPP, NNMB, CPP, DMT, DPAVP, FRSDT, PAPC, DnPrPT, AP-APA, ACS, POPG, ANS, DDOP, ACC, DCPA, POPC, APD, ACC, TPNO, TMA-DPH, DG2, DRE, DTA, HITC, Mpa1, P5C, ECDI, DAD, PC*, BBAB, DTG, NDI, CCNU, MPMS, PCH, NAP, OSA, AAT, PCA, CDAP, PEPC, ENPP, ANS, POPC, DPMX, NAZ, 1U, MPMS, EPNP, CBH 58, TCP, CPP, GPI, 1U, H-7, POPG, GPC, ANS, DPX, MMI, MMPM, FPP, AHBA, CPX, BCPB, CHB, NPE, POPE, EBT, APA, DMPE, DMO, AraC, DSPT, TMCH, ACC, ENP, mCPP, NEC, NDI, PLPC, NNMP, DXR, OAG, MIP, PYCS, HPMPC, HEPT, HTHQ, 4-AP, MeCAAVP, LPA, GghA, GPC, CPT, ANS, 1v1, DAB, CBDCA, araU, BTCP, DPSPX, CPT, NQSA, HDI, ANS, H-7, TPNO, HCFU, CAPP, DPE, DXPS, LPA, NGE, DEP, MPP, PPC, NNMBz, MPP, ANSA, MRW, PEPC, AIP, TCP, DBCP, araCTP, DXS, PAF, CDNB, CCNU, GPE, OPPCE, DICA, ADDP, NP, NCA, PAPE, DAPD, 1h, DAG, MPMS, POPC, DACCP, POPC, AraC, BV-araU, OMDA, MMI, PAG, DCP, OP, OM-GPC, CEU, PDT, MNU, MPP, CDTA, PCC, ODG-PFA, CCC, pdu, ACPC, DAB, AGPC, PDC, HEPT, NQ2S, CCA, CBP, MPP, CPX, PCM, PCP, CDAP, EDCI, BMMCC, MSNT, DBG, NEA, DBH, DPH, P5CR, GPC, ACCD, ACCO, IPP, CDI, HPPC, 1%FTP, GPC, DTT, DTG, DVDAVP, FAMP, DPX, GPI, POPG, LPA, ACA, AraC, m7G, MIAA, EBT, MCP, DPC, ANS, ANS, cIP, MPP, DPB, PDPC, AraC, MeCAOT, MPP, POPG, Cee, 1-U, PDA, EDTA, PDAM, ACPC, POPG, DSPC, CEA, ANS, 1X, PBM, PCR, MIAA, OAG, HVDRR, NEI, NEM, hVDR, PI(E), ARA-C, DMH, IMSP, ara C, POPC, POPC, DAG, IP3, DLPE, hVDR, MPX, APA, NPO, MCD, OAG, MPX, DNCB, 1M4JC, SMMB-1, NNMA, MOP, a-X, PDP, PDP, 1&5YP, pdu, IICR, ACA, PCHP, ISC, DMH, AraC, LPC, GPT, GPC, DTG, AGP, DPX, ACC, ANS, FT, MBAA, MCCA, HBTU, DAB, CMP, OAG, OMG, OAG, BDA, NGT, NAA, AVG, MMI, NGT, Nac, CPBG, DMH, ACT, DHD, HEPT, NGT, NDI, NMA, PHP, NPO, NAS, MAM, EPE, POPG, FTs, GPE, LPC, ACO
What does TA-077 mean? It stands for 1-
What does TA-077 mean? - Definition of TA-077 - TA-077 stands for 1-. By AcronymsAndSlang.com

Image Source:
Image HTML:
HTML with link:
Share this picture:

Most popular questions people look for before coming to this page

Q:
A:
What does TA-077 stand for?
TA-077 stands for "1-".
Q:
A:
How to abbreviate "1-"?
"1-" can be abbreviated as TA-077.
Q:
A:
What is the meaning of TA-077 abbreviation?
The meaning of TA-077 abbreviation is "1-".
Q:
A:
What is TA-077 abbreviation?
One of the definitions of TA-077 is "1-".
Q:
A:
What does TA-077 mean?
TA-077 as abbreviation means "1-".
Q:
A:
What is shorthand of 1-?
The most common shorthand of "1-" is TA-077.